link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oproep diaken Van Leuken

gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2016
Diaken Henri van Leuken
Diaken Henri van Leuken

Op verzoek van diaken Henri van Leuken plaatsen we graag zijn oproep op deze web­si­te.

Beste pa­ro­chi­anen, beste mensen,

Tot u richt zich een man die u wel eens gezien hebt, maar die u nog weinig ge­spro­ken hebt. Ik behoor dan ook niet tot de ingezetenen van uw pa­ro­chie. Ik ben diaken Henri van Leuken. Ik ben op 25 sep­tem­ber 1993 tot diaken gewijd in de ka­the­drale basiliek van ’s-Hertogen­bosch. Na een aantal jaren pa­ro­chie­pas­to­raat te hebben bedreven, vroeg Mgr. Hurkmans mij voor het cate­go­riale pas­to­raat in zui­doost Brabant. Vandaar dat ik me via dit artikel tot u richt.

U weet dat de eco­no­mische crisis veel mensen hard heeft getroffen. Ik krijg dan ook veel aan­vra­gen waarin mate­rië­le en fi­nan­ciële onder­steu­ning wordt gevraagd. De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim 1 miljoen mensen leven in Neder­land onder de armoede­grens. Veel mensen hebben gelukkig nog steeds het goede beeld van onze geloofs­ge­meen­schap voor ogen. Een geloofs­ge­meen­schap die een helpende hand bied aan mensen in nood. De diaken is dan ook het sociale gezicht van de Kerk bij uitstek. Hij ver­te­gen­woor­digt alle mensen die iets voor een ander willen doen. De diaken heeft o.a. tot taak om de mate­rië­le en fi­nan­ciële onder­steu­ning goed te beheren en te ver­de­len.

Veel mensen hebben nog steeds angst om hun armoede open­lijk te belij­den. Als Kerk proberen wij dan ook zo de helpende hand te bie­den dat ie­der­een ge­res­pec­teerd wordt in zijn ‘zijn’. Na­tuur­lijk kan ik het niet alleen. Gelukkig ben ik gezegend met vele collegae en mensen van goede wil. Toch wil ik graag ook op u een beroep doen, zodat de helpende hand gebo­den kan wor­den aan vele noodlijden­den in uw omge­ving. Als u mij fi­nan­cieel zou willen onder­steunen voor mijn werk, dan kan dat door middel van een gel­de­lijke gift in een en­ve­lop­pe met daarop mijn naam te weten: diaken Henri van Leuken. De en­ve­lop­pe kunt u dan in de brievenbus doen van de pastorie aan de Kerk­straat 4 te Asten.

Bij voor­baat dank voor uw medeleven, uw gift en uw gebed.

Diaken Henri van Leuken
Tel.: 06-27346809


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose