link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zondag van het Woord van God

Zondag 23 januari - Derde zondag door het jaar

gepubliceerd: donderdag, 20 januari 2022

Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.

Bro­chu­re

De Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie heeft een digitale bro­chu­re uit­ge­bracht. In de bro­chu­re zijn de eerste lezing en evan­ge­lie­le­zing van de zon­dag opgeno­men. In een kort gedeelte van de lezing die bis­schop Jan Liesen in 2012 op de leden­dag gaf over ‘De Bijbel in de li­tur­gie’ wordt dui­de­lijk wat Gods Woord met ons doet in de li­tur­gie. Verder zijn opgeno­men een beschrij­ving van de rituelen waar­mee de lezing uit het Evan­ge­lie wordt omgeven in de Romeinse ritus en een medi­ta­tie op de communio Comedite pinguia.

Speciale aan­dacht en eerbied in de li­tur­gie

Het verdient aanbeveling dat zij die in de Eucha­ris­tie of andere vie­ring uit de Schrift lezen zich daar op bij­zon­dere wijze op voor­be­rei­den door zich in de Schrift te ver­die­pen. Door samen ook de inlei­ding op het lec­tio­na­rium te lezen en te bestu­de­ren, ont­staat er meer inzicht in het dienst­werk van de lector en lectrice in de li­tur­gie.

In het bij­zon­der op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een fees­te­lij­ke manier wor­den binnen­ge­dragen door de diaken als die er is of de cele­brant. Tijdens de homilie kan op bij­zon­dere wijze wor­den stil­ge­staan bij de rol van de Schrift in de li­tur­gie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke gelo­vi­ge.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose