link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister

Week van 16 t/m 23 januari

gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022

Niet alleen de her­ders bezochten het Kind van Beth­le­hem ook Wijzen uit het Oosten bezochten het Kind en zijn Moeder. Het licht van een ster had hen aange­moe­digd: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn geko­men om Hem te aanbid­den”.

Deze zin uit het verhaal van de Wijzen uit het Oosten in het Matteüsevan­ge­lie (hoofd­stuk 2) inspireerde de chris­te­lijke ge­meen­schap van Beth­le­hem tot het thema ‘Licht in het duister’ voor de inter­na­tio­nale Week van gebed voor de een­heid van de chris­te­nen. Zij hebben ook de inhou­de­lijke voor­be­rei­ding ver­zorgd.

Week van gebed: 16 t/m 23 januari 2022

Tijdens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen 2022 staan chris­te­nen we­reld­wijd stil bij de ster van Beth­le­hem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebeds­week vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Door samen te bid­den ervaren we een­heid. In uw eigen omge­ving, dorp of stad, maar ook we­reld­wijd. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

Licht in het duister

Het thema ‘Licht in het duister’ ver­wijst naar de ster van Beth­le­hem, die de Wijzen uit het Oosten bij Jezus bracht. Als chris­te­nen wor­den we aange­moe­digd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Christus. Onze ver­deeld­heid maakt het echter moei­lijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het be­lang­rijk om voor een­heid te blijven bid­den.

Het thema is toepas­se­lijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De we­reld­wijde corona­pan­de­mie en de eco­no­mische, poli­tieke en sociale crises die daaruit voort­vloei­en hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Beth­le­hem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tij­dens deze Week van gebed voor een­heid doen.

Meer in­for­ma­tie

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Neder­land geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en Missie Neder­land.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose