link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening Jozefkapel

gepubliceerd: zondag, 15 september 2013

“Toen op 19 maart 2013 de eerste spade in de grond ging voor de bouw van de kapel, had­den we niet kunnen bedenken dat een half jaar later de kapel helemaal klaar zou zijn. Er is ont­zet­tend hard en voortvarend gewerkt door de vele vrij­wil­li­gers en bedrijven, onder de sti­mu­lerende en bezielende lei­ding van Frans v.d. Boogaert en Wim v.d. Broek. Veel waar­de­ring hebben we voor de vele uren die door de vrij­wil­li­gers en plaat­se­lijke on­der­ne­mers in de bouw zijn gestoken”. Met deze woor­den opende vice-voor­zit­ter Wilma v.d. Boomen de inze­ge­nings­bij­een­komst van de kerkhof­ka­pel.

Het ontwerp van de kapel is gemaakt door Mevr. Ir. Marion van Doren van het Bouw­bu­reau van het bisdom. Zij heeft heel goed aan­ge­voeld wat wij bij een stilte­ruim­te/kapel voor ogen had­den. Het gebouw past heel goed in de omge­ving en staat op een mooi punt bij het kerkhof.

Er is een bij­ge­bouwtje aan­ge­bouwd, wat heel prak­tisch is als opslag­ruim­te voor ma­te­ri­alen en werktuigen en is een fijne ruimte voor de kerkhof­wer­kers.

De prach­tige gebrand­schil­derde ramen zijn een ontwerp van het glasa­telier Joëlle d’Alsace en hebben een sym­bo­li­sche en gods­diens­tige bete­ke­nis. Zij stellen de won­der­baar­lijke vis­vangst voor met de regenboog, die door God is gegeven aan de mensen met de belofte, dat er nooit meer een zondvloed zou komen. De glas-in-lood ramen van de kerk, voor­stel­lende de ark van Noë, doen ons ook denken aan de red­ding van de mensen en de dieren bij de zondvloed.

De ramen zijn gemaakt door Atelier Joëlle d’Alsace in Lanaken. De kleuren zijn prach­tig en als de zon door de ramen schijnt, valt er een mooi licht naar binnen.

Als naam voor de kapel hebben we gekozen voor St. Jozef­ka­pel, naar de patroon­hei­lige van onze pa­ro­chie en refererend aan onze St. Jozef­kerk. Sint Jozef is bescherm­hei­lige van de ge­zin­nen, de arbei­ders en timmerlie­den en ook voor de ster­ven­den, dus een betere naam had­den we niet kunnen bedenken.

Het beeld dat het hart vormt van de kapel en op een altaartje staat, stelt de Heilige Familie voor: Jozef, Maria en het kindje Jezus, dat een wereldbol in de han­den houdt. Het hard­ste­nen beeld, gemaakt in 1950 door de Neder­landse beeld­hou­wer Piet Jungblut uit Bilthoven, hebben we ge­schon­ken gekregen van de pa­ro­chie ‘de Goede Herder’ uit Tilburg. Wij zijn hen daarvoor heel dank­baar, want het is een prach­tig beeld.

Verder is het hele kerkhof onder han­den geno­men: er is een nieuw pad gelegd van de ingang van het kerkhof naar de kapel en een par­keer­plaats. Tussen de rijen graven is gras ingezaaid, hetgeen het kerkhof een mooi groen aan­zicht geeft. Ook is er nieuw hek­werk met een poortje gezet. Rond de kapel wor­den, als de tijd en het weer daarvoor geschikt is, planten en struiken geplant, dat het dan helemaal af maakt.

Zondag 15 sep­tem­ber was een fees­te­lij­ke dag! De zon scheen, toen we na een mooie Eucha­ris­tie­vie­ring, die muzikaal werd opge­luis­terd door het kerk­koor, onder be­ge­lei­ding van de fanfare in een stoet naar de kapel wandel­den. Naast de geno­dig­den, was er veel belang­stel­ling van de dorpsgenoten.

Wilma v.d. Boomen hield een mooie toe­spraak, waarin zij de totstandko­ming van de kapel kenschetste. Zij legde de symboliek uit van de glas-in-lood ramen en de keuze van de naam St. Jozef­ka­pel, nadat zij die naam samen met pastoor Heeffer had ont­huld.

Pastoor Heeffer zegende en bewierookte de kapel en de mis­die­naartjes mochten de kaarsen aans­te­ken en daar­mee kwam er licht in de kapel. Het kerk­koor o.l.v. dirigent Pieter Dohmen en accordeonist Ad Bergmans, zong een St. Jozef­lied en een Maria­liedje.

Een afvaar­diging van het bestuur van het Ziekentriduüm vroeg even het woord en refereerde aan de pret­tige samen­wer­king met de kerk. Bij het Ziekentriduüm dat dit jaar in Someren-Heide is gehou­den, is een prentje getekend door Marga v.d. Einden met een afbeel­ding van ons beeld van de H. Familie. Als dank overhan­dig­den zij Wilma een inge­lijste teke­ning.

Ten slotte zorgde de fanfare voor een muzikale afslui­ting.

De mooie foto­se­rie is van Wim v.d. Broek.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose