link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veranderingen vieringenrooster

Inclusief Kerstmis

gepubliceerd: donderdag, 2 december 2021
Veranderingen vieringenrooster

In ver­band met de verscherpte Corona-maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen zijn er voor onze pa­ro­chie ver­an­de­ringen voor de vie­rin­gen na 17.00 uur. De vie­rin­gen van Kerst­avond komen helaas te vervallen.

Reguliere zater­dag­avond

De vie­rin­gen in Ommel, Heus­den en Someren Eind zijn om 16.00 uur.

Dins­dag en don­der­dag

De vie­ring in Asten is om 16.00 uur.

Woens­dag en vrij­dag

De vie­ring in Someren is om 16.00 uur.

Woens­dag

De vie­ring in Lierop (Henricushof) is om 15.30 uur.

Aanbid­ding in Ommel

De aanbid­ding in Ommel op dins­dag om 19.00 uur komt tot nader bericht te vervallen.

Kerst­mis

Op 24 de­cem­ber zullen er dus zowel 's mid­dags als 's avonds geen vie­rin­gen zijn.

Het pas­to­rale team heeft nage­dacht over de moge­lijk­heid om op 24 de­cem­ber in de mid­dag de Missen te vieren van Kerst­avond. Toch hebben we besloten dit niet te doen. Als pa­ro­chie weten we eigen­lijk niet wat we kunnen ver­wach­ten aan bezoekers en een eventuele toeloop is onmoge­lijk te beheersen. Ook niet met reserveren omdat een deel van de bezoekers niet bekend zal zijn met een reserve­rings­sys­teem. We willen graag onge­con­tro­leerde situaties in de kerk voor­ko­men en onze vrij­wil­li­gers niet blootstellen aan eventuele con­fron­ta­ties bij binnen­komst.

Omdat hierdoor ook de diverse kin­der­vie­ringen komen te vervallen, heeft het pas­to­rale team overwogen om op Eerste of Tweede Kerst­dag een­vou­dige bij­een­komsten voor kin­de­ren te plannen (bij­voor­beeld het voorlezen van het Kerst­ver­haal). Ook hier hebben we besloten dat dit niet op een veilige manier in goede banen valt te lei­den in onze kerken. Bovendien zou het onver­stan­dig zijn om, gezien de hui­dige besmet­tingsgraad onder kin­de­ren en de maat­schap­pe­lijke onrust die hiermee gepaard gaat, met Kerst een bij­een­komst speciaal voor kin­de­ren te or­ga­ni­se­ren. Hoe goed bedoeld ook, mogen we dit als Kerk niet doen.

De vie­rin­gen op Eerste en Tweede Kerst­dag gaan gewoon door zoals gepland. Er zal voor deze missen weer ge­re­ser­veerd moeten wor­den om te voor­ko­men dat we de an­der­halve meter-regel niet kunnen waarmaken. Op de web­si­te volgt hier nog in­for­ma­tie over.

Ook is de inzet van koren op dit moment niet van­zelf­spre­kend. Afgelopen week is er gezocht naar de beschik­baar­heid van organisten/ensembles/voorzan­gers en uit­ein­delijk hebben we voor elke vie­ring op 1e en 2e Kerst ook muzikale opluiste­ring.

Het meest actuele over­zicht van de vie­rin­gen met Kerst vindt u in het vie­rin­genrooster.

Namens het pas­to­rale team,
Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose