link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis

Verscherpte maatregelen van de Nederlandse Bisschoppen

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021

Vier Kerstmis!Beste mensen,

Vandaag werd bekend dat de Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de Corona-maat­regelen uit te brei­den voor onbe­paalde tijd. Het komt er op neer dat alle vie­rin­gen na 17.00 uur, inclusief Kerst­mis, komen te vervallen.

Zie het nieuws­be­richt op de bisdom­web­site:

Ook andere bij­een­komsten na 17.00 uur, zoals ver­ga­de­ringen en catechese-voor­be­rei­ding kunnen niet door­gaan. Na­tuur­lijk kan er wel digi­taal wor­den ver­ga­derd.

Het grootste effect voelen we na­tuur­lijk op zater­dag­avond en op Kerst­avond. Dit doet toch wel pijn voor veel mensen. Velen, inclusief ikzelf, had­den erop gehoopt na wederom een jaar van beper­kingen toch weer in een grotere groep Kerst te kunnen vieren. En Kerst­avond heeft altijd een eigen sfeer en karakter.

Het pas­to­rale team zal samen met de diverse werk­groepen kijken naar wat nog moge­lijk is.

De regels voor het zingen in kerken blijven nog steeds het­zelfde. Een deel van onze pa­ro­chiekoren is uit voor­zorg al gestopt met zingen. Ik zou in het licht van de nieuwe toch wel ind­ringende maat­regelen ook kri­tisch willen nadenken of we wel zou­den moeten zingen. Offi­cieel mag het dus nog. Maar hier kom ik zeker op terug.

Deze maat­regelen vragen wederom heel veel van ie­der­een: pa­ro­chi­anen, vrij­wil­li­gers, werk­groep-leden en pastores. Per­soon­lijk vind ik het ook heel erg maar het is niet anders.

Laten we dus proberen om in te gaan op wat de bis­schop­pen vragen. En dat is om per direct gehoor te geven aan wat wordt gevraagd. Dit dient de een­heid en stelt ons in staat om het samen te dragen en ook te laten zien dat we als Kerk het alge­meen belang willen dienen.

Bin­nen­kort volgt er zeker nog in­for­ma­tie over de plannen voor Kerst­avond en de zater­dag­avond-vie­rin­gen.

Alle goeds – en laten we hier samen sterk in staan en vooral het ver­trouwen niet verliezen!

Pastoor SteijaertParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose