link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Geboeide vleugels’

Brieven ter bemoediging

gepubliceerd: maandag, 22 november 2021

Onze bis­schop, Mgr. De Korte heeft een serie brieven ge­schre­ven ter bemoe­diging ten tijde van de corona­cri­sis. Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft ze samen­ge­voegd en er een mooi boekje van gemaakt.

Ker­ke­lijke vleugels uitslaan

Als het niet of nau­we­lijks moge­lijk is de ker­ke­lijke vleugels uit te slaan, wat doe je dan als bis­schop? De vrij­heid om overal en nergens naar toe te gaan is beperkt, de kans om te han­de­len is aan zoveel regels gebon­den. Gerard de Korte, de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, gaat toch vliegen door zijn bisdom. Hij doet dat met de pen, met slechts één doel: om zijn gelo­vi­gen een hart onder de riem te steken, met woor­den uit de Bijbel, uit de traditie, uit zijn eigen leven die in­spi­re­ren, met voor­beel­den uit zijn bisdom die bemoe­digen en verbin­den. Zo is hij de pa­ro­chies en de kloosters nabij met acht­tien brieven ter bemoe­diging en een speciaal woord rond Kerst­mis.

Geboeide vleugels, is de titel van deze bundel. En daarin komt ook de historicus in deze bis­schop naar voren. Want hij legt vast wat de tweede en derde golf van corona betekenen voor het ker­ke­lijk leven en hoe het geloof juist nu van toe­ge­voegde waarde kan zijn voor het leven in het bisdom. Daar­mee is dit een bij­zon­der boek en tege­lijk een ver­volg op zijn eerste bundel in corona­tijd, Het Verdriet van Brabant.

Coronalessen voor chris­te­nen in nawoord

De nieuwe bundel telt acht­tien brieven ter bemoe­diging, ge­schre­ven in de periode van sep­tem­ber vorig jaar tot heden. Ze wor­den afgesloten met een uit­ge­breid nawoord van Mgr. dr. Gerard de Korte als bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. Daarin geeft hij een katho­lie­ke visie op de afgelopen an­der­half jaar en komt hij tot een aantal lessen voor chris­te­nen. Zoals het belang van stilte en luis­te­ren, de erken­ning van kwets­baar­heid en ster­fe­lijk­heid, de bete­ke­nis van ge­meen­schapszin,, de waarde van zelfdiscipline en de priori­teit juist nu van missio­naire inzet. Al deze lessen komen na­tuur­lijk ook aan bod in de ver­schil­lende brieven ter bemoe­diging. In het nawoord heeft bis­schop De Korte alles nog eens op een rijtje gezet, als een handvat van chris­te­nen om juist nu met deze uit­dagingen aan de slag te gaan in pa­ro­chies en kloosters.

In boek­han­del of webshop

Geboeide vleugels, brieven ter bemoe­diging telt 128 pagina’s, kost € 15, is een uitgave van Adveniat te Baarn en ligt al in de boek­han­del (ISBN 9789493161979).


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose