link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Coronamaatregen in de Kerk

gepubliceerd: maandag, 8 november 2021
foto: Ramon Mangold
Coronamaatregen in de Kerk

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op dins­dag 2 no­vem­ber wor­den er door mensen veel vragen gesteld over de gevolgen voor het ker­ke­lijk leven.

De Neder­landse bis­schop­pen verklaren:

“De Neder­landse bis­schop­pen beves­tigen opnieuw de corona­maat­re­ge­len die nog steeds gel­den voor de Katho­lie­ke Kerk. Zij berei­den zich bovendien voor op een moge­lijke aanscher­ping van deze maat­regelen met het oog op de ont­wik­ke­ling van de Covid-19 pandemie.”

Voor de pa­ro­chies betekent dit dat we ver­der gaan met de hui­dige maat­regelen en afwachten of er nog een verscher­ping plaats­vindt. Mocht dit gebeuren dan zal de pa­ro­chie dit uit­ge­breid com­mu­ni­ce­ren.

Zie ook: Bis­schop­pen beves­tigen hui­dige corona­maat­re­ge­len en berei­den zich voor op aanscher­ping


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose