link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hubertusmissen

In Ommel en Someren

gepubliceerd: maandag, 1 november 2021
foto: Wojciech Dittwald
Glas-in-Loodraam St. Patricks basiliek, Ottawa (Mayer Co of Munich 1898)
Glas-in-Loodraam St. Patricks basiliek, Ottawa (Mayer Co of Munich 1898)

Rondom de feest­dag van Sint Hubertus (3 no­vem­ber) wordt in de bis­dom­men van Den Bosch en Breda, en dus ook in onze pa­ro­chie, een aantal Hubertusmissen gevierd. Door mede­wer­king van de lokale jacht­gildes zijn deze vie­rin­gen en aanverwante ac­ti­vi­teiten altijd zeer kleur­rijk en folkloris­tisch.

Ommel - zon­dag 7 no­vem­ber

In Ommel wordt op zon­dag 7 no­vem­ber om 9.30 uur de Hubertusmis opgedragen met als cele­brant kape­laan Van Overbeek. Deze heilige Mis wordt speciaal ver­zorgd met en voor de leden van het Wildbeheer van de gemeen­te Deurne, Asten en Someren. De plech­tig­heid zal wor­den opge­luis­terd door jacht­hoorn­blazers. Ook zal het Huber­tus­brood wor­den gezegend dat bescher­ming biedt tegen allerlei ziektes. Na de plech­tig­heid wor­den buiten de jachthon­den en jachtvogels gezegend en zij ont­van­gen ook het Huber­tus­brood. Na de plech­tig­he­den wordt er koffie/thee met een broodje geser­veerd.

Someren - zater­dag 6 no­vem­ber

In Someren wordt op zater­dag 6 no­vem­ber om 10.00 uur een Hubertusmis opgedragen in samen­wer­king met de stich­ting ‘Slipjacht Someren’ in samen­wer­king met de sonneurs ‘De Gezellen van Sint Hubertus’. Aan het einde van de mis het Hubertus­brood gezegend en vanaf 12.15 uur vindt op het Wilhelmina­plein in Someren de ze­ge­ning van de meute en de paar­den plaats door pastoor Steijaert. Ook wordt dan het Hubertus­brood uitge­deeld. Na de ze­ge­ning vertrekt de stoet voor de zo­ge­naamde Slipjacht rondom Someren en Lierop. De jacht wordt afgesloten met een jagers­bor­rel en een jagersmaal.

H. Hubertus van Luik

Hubert leefde in de 7e eeuw. Hij was de zoon van een hertog. Hij werd de 21ste bis­schop van Maastricht. Hij bracht de bis­schops­ze­tel over naar Luik. Vandaar dat er nu een bis­schop is in Luik. Hij stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 no­vem­ber 743. In 825 wer­den zijn been­de­ren over­ge­bracht naar de abdij van Andage in de Ardennen waar veel gejaagd werd. Later werd het klooster een groot bede­vaartsoord en werd de plaatsnaam veran­derd in Saint-Hubert.

Hubertus­brood

Het gebruik van het gezegende Hubertus­brood komt van het verhaal dat hij een kluize­naar genas van hondsdol­heid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel gegeven aan de mensen maar even­eens aan het vee tegen hondsdol­heid en razernij.

Patroon

Heilige Hubertus is de patroon­hei­lige van jagers, wis­kun­digen, opticiens en metaalbe­wer­kers. Hij wordt ook wel de ‘Apostel van de Ardennen’ genoemd. Tot het begin van de 20ste eeuw werd hij vooral aan­beden voor het genezen van hondsdol­heid of rabiës. Hier­voor gebruikte men toen de tra­di­tio­nele St-Hubertussleu­tel.

Legende

De legende van H. HubertusHoewel de afbeel­ding mis­schien nog wel het meest bekend is van het logo van Jägermeister, is de legende een min­der bekend verhaal. Sint Hubertus was als man van adel een verwoed jager. Na de dood van zijn vrouw (die op het kraam­bed stierf nadat ze hem een zoon had ge­schon­ken) stortte hij zich helemaal op de jacht. Toen hij notabene op Goede Vrij­dag op jacht was, kreeg hij een majestueus hert in het vizier. Op het punt dat hij de trekker zou overhalen, keerde het dier zich om en keek hem recht in de ogen. Op dat­zelfde moment verscheen een kruis mid­den boven het gewei en sprak een stem: “Hubertus, waarom verlies je je tijd in derge­lijke bezig­he­den? Als je je niet tot de Heer keert, zul je naar de hel gaan.” Hubertus knielde neer bij het horen van deze woor­den en vroeg wat hij dan moest doen. De stem ant­woordde “Ga naar mijn die­naar Lambertus en doe wat hij u zegt.” Zo luidt de legende van de beke­ring van Hubertus.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose