link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eeuwfeest Heusdense kerk

Saamhorigheid en doorzettingsvermogen bij bouw

gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021

In de herfst van 1911 werd in Heus­den een biljet aangeplakt met de oproep voor een ver­ga­de­ring voor de oprich­ting van een nieuwe pa­ro­chie. De opkomst voor deze ver­ga­de­ring in het café van F. Meulen­dijks was zo groot dat het café te klein bleek. Tijdens deze ver­ga­de­ring werd een comité gevormd van zes personen die de opdracht kreeg om de moge­lijk­he­den voor deze nieuwe pa­ro­chie te onder­zoeken.

Al snel bleek dat er geen mede­wer­king zou komen van het Astens pa­ro­chie­bestuur, de reden: ze kon­den de in­kom­sten vanuit Heus­den voor de Astense kerk niet missen. Het comité zocht steun bij de Bis­schop maar die wilde niet ver­der gaan dan het advies om een school te stichten. Ondanks toezeg­gingen kwam er voor de plannen van een school vanuit de Astense poli­tiek geen mede­wer­king en dus ook geen fi­nan­cie­ring. De Heus­denaren gingen niet bij de pakken neer zitten en richtte een coöperatie op met het doel om de winsten van deze coöperatie te gebruiken voor de school. Ook kwam er toestem­ming om het geld wat al was ingezameld voor de nieuwe pa­ro­chie te gebruiken voor de stich­ting van een school.

Het door­zet­tings­ver­mo­gen van de Heus­denaren had tot gevolg dat de school in 1919 werd gebouwd en in gebruik geno­men. De plannen voor een nieuwe kerk waren nooit opge­ge­ven en het respect voor de geslaagde realise­ring van een school leidde er ook toe dat de Bis­schop in 1920 toestem­ming gaf voor de oprich­ting van de nieuwe pa­ro­chie.

Na de ge­rea­li­seerde bouw van de school kon­den de winsten van de goed lopende coöperatie wor­den ingezet voor de bouw van een kerk. Als bouw­pas­toor werd benoemd pastoor Arnold. Vele Heus­denaren hielpen mee met de bouw zoals het uit­voeren van het grond­werk en de aan­voer van bouw­ma­te­rialen die via de Zuid-Willems­vaart wer­den aange­voerd. Het duurde slechts zeven maan­den om de fraaie kerk te bouwen die op 26 ok­to­ber 1921 werd inge­ze­gend.

De zes pastoors die in 100 jaar kerk de vie­rin­gen ver­zorg­den bleken ook erg be­lang­rijk voor de Heus­dense samen­le­ving. Zij sti­mu­leer­den de oprich­ting van vereni­gingen zoals het jongens- en meisjes­gilde, een jon­ge­rensoos, jon­ge­ren­koor etc.

Toch is ook in Heus­den het kerk­be­zoek sterk teruggelopen. Om te voor­ko­men dat dit zou lei­den tot slui­ting van de kerk zijn er ini­tia­tie­ven geno­men tot het opzetten van een ‘bele­vings­kerk’. Naast tra­di­tio­nele vie­rin­gen zijn er daar­mee vie­rin­gen die meer inspelen op de te­gen­woor­dige opvat­tingen en bele­ving van de bezoekers. Er is veel moge­lijk in de ‘Bele­vings­kerk’ alhoewel de waar­dig­heid van de kerk niet aangetast mag wor­den.

Fees­te­lij­ke vie­ring met Mgr. Gerard de Korte

100 Jaar kerk in Heus­den is voor het pa­ro­chie­bestuur en loca­tieraad een goede reden voor een fees­te­lij­ke vie­ring. Op zon­dag 24 ok­to­ber is er om 11.00 uur in de kerk een Pontificale Hoogmis met als voor­gan­ger Mgr. de Korte en met zang van het even­eens 100-jarige kerk­koor. Na deze plech­tig­heid is er gelegen­heid om het jubileum met mede Heus­denaren te vieren op het feest­ter­rein dat gelegen is aan­slui­tend aan de bota­nische tuin.

Er zijn muzikale optre­dens van zang­koor In Between, kapel de Turvers en de harmonie. Ook de jeugd kan zich vermaken met een springkussen en diverse spel­le­tjes. Daar­naast geeft ook de in 1873 opgerichte Heus­dense schiet­ver­eni­ging, die daar­mee de oudste vereni­ging van Heus­den is, gelegen­heid om te schieten met een buks.

In ver­band met de corona maat­regelen mogen de bezoekers alleen toestem­ming krijgen tot de feestlo­ca­tie als ze in bezit zijn van: een negatieve testuit­slag, een vaccinatiebe­wijs of een bewijs dat men her­steld is van corona.

Details

datum: 24 ok­to­ber 2021
tijd: 11.00 uur
locatie: H. Antonius van Padua­kerk, Vorstermans­plein 16, Heus­den
corona: de feestlo­ca­tie is alleen toe­gan­ke­lijk met een coronapas

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose