link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laatste rustplaats ‘Paters van Asten’

gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2021
Paro­chie­kerkhof Asten
Paro­chie­kerkhof Asten

Afgelopen week bracht goed nieuws voor de pries­ters van het heilig Hart (scj - de ‘paters van Asten’) en de pa­ro­chie. De gekoesterde wens om de overle­den paters een laatste rust­plaats te geven op het paro­chie­kerkhof is in principe goedge­keurd. De ge­meen­te Asten heeft aange­ge­ven de beno­digde vergun­ning te verlenen.

Wegens de slui­ting van de kloosters in Asten en Nijmegen en de vergrij­zing maakte de Con­gre­ga­tie van de Pries­ters van het heilig Hart zich zorgen om de toe­koms­tige grafrust van de mede­broe­ders. Een herbegrafenis op een andere locatie leek dan ook een goede stap, maar dit moet uite­raard met goede zorg gebeuren.

“Wij zijn ons er van bewust dat het hier om een delicate en emo­tio­nele gebeurte­nis gaat, maar willen de verhui­zing eerbie­dig doen plaatsvin­den en denken dat de nieuwe locaties ook respect­vol­le plaatsen zullen zijn” (bron: www.scj.nl)

Een herbegrafenis op de pa­ro­chiebe­graaf­plaats was voor alle betrok­ke­nen een ideale oplos­sing. De pa­ro­chie en de geloofs­ge­meen­schap van Asten zijn van hun kant dank­baar voor de dienst­baar­heid van de vele paters en broe­ders in het verle­den en heden. En de paters horen bij Asten.

Al enige tijd gele­den heeft de pa­ro­chie de mede­wer­king toegezegd. Het was wachten op de toestem­ming van de ge­meen­te om de stoffe­lijke resten op te laten graven en te herbegraven. Deze toestem­ming is geko­men. Er kunnen de ko­men­de zes weken nog wel bezwaren wor­den inge­diend, dus het blijft even afwachten voordat men de­fi­ni­tief kan beginnen met de plannen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose