link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middag van bemoediging op SIRIS-tv

Dinsdag 12 oktober - 14.00 uur - lokale omroep

gepubliceerd: zaterdag, 2 oktober 2021

Hoewel de corona­maat­re­ge­len in de afgelopen weken zijn versoe­peld, vin­den wij het als werk­groep op dit moment nog niet verant­woord om de ‘Middag van bemoe­diging’ in Ommel fysiek te laten plaats­vin­den. Het gaat gelukkig de goede kant op in onze samen­le­ving, maar het corona­vi­rus is nog niet verdwenen.

Voorzich­tig­heid is gebo­den en wij willen géén enkel risico nemen. Daarom hebben wij besloten om dit jaar wederom de vie­ring uit te zen­den via SIRIS-tv en ook via www.siris.nl.

Na 12 ok­to­ber is de ‘Middag van bemoe­diging’ nog steeds te bekijken via het web­a­dres van SIRIS. Het thema van de 35e vie­ring zal zijn: ‘Maria, geef ons goede moed’ en vanaf dins­dag 12 ok­to­ber liggen de bekende Mariaprentjes achterin de kerk van Ommel.

Ook is het moge­lijk om op afspraak in de maan­den ok­to­ber en no­vem­ber 2021 in kleine groepen, onder be­ge­lei­ding, de kerk van Ommel te bezoeken. Kape­laan van Overbeek ver­zorgt graag een korte gebeds­dienst bij het genade­beeld van Maria. Daarbij ont­van­gen de gasten een ‘speciale zegen ter bemoe­diging’ en het Mariaprentje. Indien u als groep aan Maria in Ommel een bezoek wilt brengen, kunt u een afspraak maken met kape­laan Harold van Overbeek:

Wij denken u op deze manier goede alternatieven te bie­den voor deze steeds zeer goed bezochte jaar­lijkse vie­ring.

Tenslotte: wij gaan ervan uit dat we volgend jaar, op dins­dag 11 ok­to­ber 2022, weer een tra­di­tio­nele 36e ‘Middag van bemoe­diging’ voor u allen mogen or­ga­ni­se­ren.

Met vrien­de­lijke groet,
namens de werk­groep ‘Middag van bemoe­diging’

Kape­laan Harold van Overbeek en
Pieternel van Horssen, voor­zit­ter


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose