link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oktober Rozenkransmaand

In Ommel, Asten en Someren!

gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2021
foto: Karolina Grabowska
Oktober Rozenkransmaand

Het rozen­krans­ge­bed wordt al hon­der­den jaren gebe­den. Vele pausen hebben het aan­gera­den. Nog be­lang­rijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bid­den. In 1917 tij­dens de oorlog vroeg Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in Fatima om dit elke dag te doen. Ook in onze pa­ro­chie wordt speciaal in ok­to­ber de Rozen­krans gebe­den.

Ge­za­men­lijk bid­den

 • Ommel
  In het weekend wordt steeds voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring het Rozen­hoedje gebe­den bij Maria van Ommel. Op zater­dag is dat om 17.30 uur en op zon­dag om 9.00 uur.
 • Asten
  Iedere don­der­dag­avond in ok­to­ber om 18.40 uur wordt het Rozen­hoedje gebe­den vóór de H.Mis van 19.00 uur.
 • Someren-Dorp
  Iedere woens­dag­avond in ok­to­ber om 18.40 uur wordt het Rozen­hoedje gebe­den vóór de H.Mis van 19.00 uur.

U bent van harte welkom om met ons mee te bid­den. Het Rozen­kransbid­den staat ook in het vie­rin­gen­over­zicht:

Rozen­hoedje of Rozen­krans?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een Rozen­hoedje gebe­den. Dat bestaat uit het kruis­te­ken, de ge­loofs­be­lij­de­nis, drie Wees­ge­groetjes en vijf Tientjes van telkens een Onze Vader, tien Wees­ge­groetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je medi­te­ren over een Geheim van de Rozen­krans. Afsluiten doe je weer met het kruis­te­ken.

Om de Rozen­krans te bid­den, ga je vier keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemedi­teerd over alle twin­tig geheimen van de Rozen­krans. ‘Vroe­ger’ waren er vijf­tien Geheimen van de Rozen­krans en bestond de Rozen­krans uit vijf­tien Tientjes. In 2002 introdu­ceerde paus Johannes Paulus II de Geheimen van het Licht. Daar­mee zijn er nu twin­tig Geheimen en bestaat de Rozen­krans dus ook uit twin­tig Tientjes.

Bij het bid­den van het Rozen­hoedje kiezen we af­han­ke­lijk van de dag van de week een van de vier Geheimen. Hier kan overigens van wor­den afgeweken bij speciale gelegen­he­den of op bij­zon­dere feest­da­gen.

Blijde Geheimen

(maan­dag en zater­dag)

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria 
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem 
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel terug­ge­von­den 

Geheimen van het Licht

(don­der­dag)

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 
 2. De bruiloft van Kana 
 3. De ver­kon­di­ging van het Rijk Gods en oproep tot beke­ring
 4. De gedaante­ver­an­de­ring op de berg Tabor 
 5. De in­stel­ling van de Eucha­ris­tie 

Droeve Geheimen

(dins­dag en vrij­dag)

 1. De doodsangst van Jezus 
 2. Jezus wordt gegeseld 
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 5. Jezus sterft aan het kruis 

Glorie­volle Geheimen

(zon­dag en woens­dag)

 1. De opstan­ding van Jezus uit de doden 
 2. De Hemel­vaart van Jezus 
 3. De heilige Geest daalt neer over de apos­te­len 
 4. Maria ten hemel opgeno­men 
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Speciale dagen

7 ok­to­ber 450 jaar Zeeslag bij Lepanto
Op 7 ok­to­ber viert de Katho­lie­ke Kerk de ge­dach­te­nis aan de Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans. Deze ge­dach­te­nis werd inge­steld nadat in het jaar 1571 de zee­slag bij Lepanto gewonnen werd doordat heel veel mensen de Rozen­krans baden.
13 ok­to­ber Zonne­won­der
Op 13 ok­to­ber 2021 is het precies 104 jaar gele­den dat het Zonne­won­der plaatsvond in 1917 te Fatima. Zo’n 70.000 nieuws­gie­rigen waren samen­ge­ko­men rond de drie her­ders­kin­de­ren omdat die had­den voorspeld dat er een won­der zou plaats­vin­den. Na het bid­den van de Rozen­krans leek de zon plot­se­ling op de menigte neer te storten, maar deinsde op het laatste moment terug. Deze gebeur­te­nis wordt het Zonne­won­der van Fátima genoemd.

Online Rozen­krans

Online RozenkransOnder de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren zit ook een Online Rozen­krans. Bij de geheimen kan gekozen wor­den voor over­we­gingen voor vol­was­se­nen of kin­de­ren. Ten behoeve van het Rozen­kransbid­den met kin­de­ren kan er gekozen wor­den voor drie, vijf of tien wees­ge­groetjes per ‘tientje’. Ook kan gekozen wor­den uit ver­schil­lende afbeel­dingen­se­ries bij de geheimen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose