link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Einde anderhalve meter-regel per 25 september

Mits voldoende geventileerd kan worden

gepubliceerd: zaterdag, 25 september 2021
foto: Wim Koopman
Einde anderhalve meter-regel per 25 september

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Vooraf opgeven en regis­te­ren zal niet meer nodig zijn. Deze ver­soe­pe­ling gaat in op zater­dag 25 sep­tem­ber. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Geen coronatoegangsbe­wijs

De dringende vraag om verant­woor­de­lijk­heid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vie­rin­gen hoeven geen coronatoegangsbe­wijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Samen­vat­ting

  1. De an­der­halve meter-regel vervalt indien er genoeg ventilatie is. Dit betekent dat de bankin­de­ling weer als vanouds is – zon­der de linten. Wel geldt het verzoek dat een ieder zijn of haar verant­woor­de­lijk­heid neemt t.a.v. lijfe­lijk contact en bij klachten thuisblijft.
  2. De H. Communie mag weer met de hand wor­den uit­gereikt indien tevoren de han­den goed wor­den ontsmet. De tong­com­mu­nie is nog niet toe­ge­staan. Het hoestscherm blijft of er moet een gelaatscherm wor­den gebruikt door degene die de Communie uitreikt.
  3. De mensen in de kerk mogen weer mee­zingen.
  4. Koren hoeven niet meer op an­der­halve meter te staan.
  5. Voor kerk­be­zoek geldt geen inen­tingsbe­wijs.
  6. De wij­wa­ter­bak­jes dienen nog leeg te zijn.
  7. Er kan nog niet met collecte-mandjes wor­den rond­ge­gaan of collecte­mand­jes wor­den doorge­ge­ven.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen on­der­scheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevacci­neerd zijn, zeggen de bis­schop­pen. Wel roepen zij be­die­naren, vrij­wil­li­gers en andere gelo­vi­gen na­druk­ke­lijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of af­dwin­gen, maar wel zoals paus Fran­cis­cus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrien­den en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 sep­tem­ber weer toe­ge­staan. Ook koren mogen weer in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog an­der­halve meter afstand en in zigzag­for­ma­tie), ventilatie, spuien enzo­voort.

Communie

De communie kan behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt wor­den. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing van kracht, name­lijk het gebruik van een eigen corporale.

Dank­baar­heid

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose