link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

WJD@Home

Weekend 14 t/m 16 januari 2022 - Ameland

gepubliceerd: maandag, 19 juli 2021

Nu er weer meer kan en mag in de samen­le­ving als het gaat om corona, komt er ook weer per­spec­tief op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Het vooruit­zicht om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen samen te vieren ziet er posi­tief uit. De inter­na­tio­nale WJD zijn een jaar opgeschoven en vin­den in 2023 plaats in Portugal. Maar daarvóór is er ook al heel wat te beleven.

Nationale Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Als er geen inter­na­tio­nale WJD is, wordt er altijd een WJD gehou­den in de bis­dom­men. Paus Fran­cis­cus ver­plaatste de datum van die dio­ce­sane WJD van Palm­zon­dag in het voor­jaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 no­vem­ber 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bis­dom­men. Het feest van Christus Koning is de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar. Daarna begint de Advent.

Weekend van 14-16 januari 2022

Daarna zijn jon­ge­ren uit­ge­no­digd voor de lan­de­lijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home wor­den gehou­den op Ameland voor jon­ge­ren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland wer­den gehou­den was in 2019. Er waren toen 140 deel­ne­mers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrien­den kunt maken en oude beken­den weer ziet. Er is een catechese van de bis­schop­pen, er zijn eucha­ris­tie­vie­ringen, een avond van barm­har­tig­heid en het pro­gram­ma heeft allerlei inhou­de­lijke en creatieve work­shops.

Opstaan voor je geloof,
inves­te­ren in je band met God
en in bewe­ging komen voor je naaste.

JongKatho­liek

De WJD@Home 2022 wor­den geor­ga­ni­seerd onder de vlag van JongKatho­liek. De organi­sa­tie hoopt dat opnieuw veel jon­ge­ren zich zullen aanmel­den voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot en­thou­sias­me onder de jon­ge­ren die deelnamen en bij ie­der­een die meehielp, de organi­sa­tie en bij de bis­schop­pen.

De bis­schop­pen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rij­den in januari twee bussen om de jon­ge­ren op ver­schil­lende plekken in het land op te pikken, zodat ie­der­een vrij­dag­avond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aarts­bis­dom Utrecht naar het noor­den. De andere bus kan jon­ge­ren uit het bisdom Breda mee­ne­men en rijdt via het bisdom Rotter­dam naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zo ver­der.

Thema

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran­cis­cus en is een van de thema’s op weg naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woor­den van de verrezen Heer aan Paulus (Han­de­lin­gen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uit­ge­werkt: opstaan voor je geloof, inves­te­ren in je band met God en in bewe­ging komen voor je naaste.

 

Details

wanneer: weekend van 14 t/m 16 januari 2022
waar: Ameland
heen: vertrek boot van Holwerd naar Ameland tussen 18.00 en 20.00 uur
terug: aan­komst boot van Ameland in Holwerd om ~18.15 uur
leef­tijd: 15 t/m 30 jaar
bijdrage: € 85 p.p.
flyer: download de flyer van WJD@Home
aanmel­den: meld je aan vóór 4 januari 2022
via wjd.jongkatho­liek.nl
(recht­streeks naar het inschrijf­for­mu­lier)
­ 

Vlog 2019 op Katho­liek­le­ven.nl

Deze vlog van de WJD@Home 2019 op Ameland op katho­liek­le­ven.nl laat zien hoe leuk en waarde­vol het is om je geloof samen met zoveel andere jon­ge­ren te vieren.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose