link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Kerk kleurt langzaam groen

gepubliceerd: donderdag, 22 april 2021

Op de web­si­te van Katho­liek Nieuws­blad verscheen vandaag onderstaand een artikel van onze jonge pa­ro­chi­aan Luuk van den Einden. Luuk volgt een oplei­ding tot jour­na­list en loopt op dit moment stage bij Katho­liek Nieuws­blad.

De Kerk kleurt lang­zaam groen

Luuk van den Einden - 22 april 2021

Sinds paus Fran­cis­cus de en­cy­cliek Laudato Si’ schreef, heeft de Kerk meer aan­dacht voor duur­zaam­heid dan ooit. Steeds meer pa­ro­chies ondernemen klimaat­vrien­de­lijke ac­ti­vi­teiten, maar er is nog een lange weg te gaan voor we echt van een groene Kerk kunnen spreken.

Smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel en extreme weers­om­stan­dig­heden – klimaat­ver­an­de­ring is een we­reld­wijd probleem van bijbelse proporties. De gevolgen zijn desastreus voor mens en planeet: volgens het Wereld Natuur Fonds dreigt een derde van alle plant- en diersoorten deze eeuw uit te sterven door klimaat­ver­an­de­ring. De chris­te­lijke hulp­orga­ni­sa­tie Cordaid schat dat 150 miljoen mensen binnen der­tig jaar op de vlucht moeten voor over­stro­mingen, verwoestij­ning en misoogsten.

Laudato Si’

De nood­zaak van milieubescher­ming en duur­zaam­heid is al lang bekend, maar de Kerk schonk tot voor kort beperkte aan­dacht aan groene thema’s. Dat ver­an­der­de in 2015, toen paus Fran­cis­cus de en­cy­cliek Laudato Si’ schreef, over de bescher­ming van de aarde. In zijn en­cy­cliek roept hij op tot dialoog “over de wijze waarop wij de toe­komst van de planeet gestalte geven”.

De bood­schap van de en­cy­cliek: zorg voor de mede­mens en zorg voor de schep­ping moeten gecom­bi­neerd wor­den en ie­der­een kan daarbij helpen. “Wij kunnen allen mee­werken als instru­ment van God voor de zorg voor de schep­ping”, schrijft de paus.

Laudato Si’ is een bij­zon­dere en­cy­cliek omdat deze ook buiten de Kerk zo’n impact heeft gehad: volgens som­mi­gen heeft de en­cy­cliek bij­ge­dragen aan het slagen van het Klimaatak­koord van Parijs”, ver­telt theoloog Gerard Moorman, lid van de ker­ke­lijke werk­groep Laudato Si’, die na het ver­schij­nen van de gelijknamige en­cy­cliek is opgericht. De werk­groep sti­mu­leert eco­lo­gisch denken binnen de Kerk. “Als pa­ro­chies, katho­lie­ke scholen en ge­zin­nen echt werk zou­den maken van verduurza­ming, zou dat enorme impact hebben.”Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose