link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roepingenbijeenkomst Bisdom Den Bosch

Zondag 25 april - 14.00 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021

Bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze willen graag hun verhaal met ons delen.

Er is ruimte om vragen te stellen over wat is ver­teld maar ook over de eigen zoek­tocht. De bij­een­komst vindt op die zon­dag­mid­dag plaats van twee uur tot half vier. Om je aan te mel­den gelieve een mail te sturen met vermel­ding van je naam en reden van deelname aan:

Mochten er al vragen zijn, dan kunnen deze al gemaild wor­den naar het genoemde adres. Na aanmel­ding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname.

Roepings­ver­haal mgr. Gerard de Korte

Bis­schop De Korte spreekt in onderstaand filmpje over zijn per­soon­lijke roe­pings­ver­haal. Tege­lijk doet de bis­schop een oproep aan ie­der­een om na te denken over ieders per­soon­lijke roe­ping.

Open Dag

Op 22 mei hoopt het Sint-Jans­cen­trum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag. Om alvast een indruk te krijgen van het Sint-Jans­cen­trum neem een kijkje op de web­si­te voor de in­for­ma­tie en filmpjes over de pries­ter­oplei­ding, diaken­oplei­ding en de oplei­ding gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Gebed om Roepingen

Heer Jezus Christus, op uw mandaat bid­den wij tot de Vader:
“Heer van de oogst, zend nieuwe werkers in uw wijn­gaard!”
Alleen U kunt het mensenhart bewegen
om uw Zoon Christus na te volgen.

Alleen U kunt het geloof voe­den in het hart van de mens,
dat de kracht geeft om alles achter te laten
en zich af te wen­den van de betove­ring
van deze wereld van geld en goed.

Alleen U kunt aan de Kerk van dit uur
nieuwe pries­ters, diakens en reli­gi­euzen schenken.

Geef aan onze dio­ce­sane Kerk
moe­dige jonge mensen
met een sterk geloof,
die met heel hun leven zicht­baar teken zijn
van uw altijd­du­rende heilzame aanwe­zig­heid.

Schenk ons pries­ters die niets anders zoeken dan U te volgen
ten bate van de ge­meen­schap
in de bedie­ning van uw Woord en sacra­ment.
Roep nieuwe diakens, die zich met de inzet van hun leven
wer­ke­lijk concreet bekommeren om de meest noodlijden­den.

Schenk aan jonge vrouwen en mannen onder ons
het verlangen zich aan U te wij­den in het reli­gi­eus leven
met cha­risma van een sterk gebedsleven.
Heer, wij vragen het U in onze hui­dige nood,
die U beter kent dan wij.

We bid­den het U door Christus,
de éne Herder, die ons leidt naar U.
Wij vragen het U op voor­spraak van Maria,
de Zoete Moeder van Den Bosch.

Amen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose