link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veertig dagen aandacht voor de ander!

MOV-actie 2021

gepubliceerd: maandag, 1 maart 2021

In de afgelopen jaren bent u van ons gewend geweest dat tij­dens de Veer­tig­da­gen­tijd de ‘Vastenaktie’ word gehou­den. Als M(issie) O(nt­wik­ke­ling) en V(rede)-werk­groep willen wij onze jaar­lijkse actie meer onder de aan­dacht brengen. De inhoud van de actie blijft het­zelfde, maar wij hebben er een nieuwe naam aan gegeven:

Veer­tig dagen aan­dacht voor de ander!

Deze naam doet -naar onze mening- meer recht aan waar het bij deze actie om gaat: veer­tig dagen solidair zijn met en aan­dacht hebben voor mensen die het nodig hebben. Door het corona­vi­rus kunnen wij jammer genoeg geen bij­zon­dere ac­ti­vi­teiten or­ga­ni­se­ren zoals de Vasten­maal­tijd en de M.O.V.-vie­ring met het Afrika-Enga­koor. Maar dat wil niet zeggen dat we de ‘aan­dacht’ voor de ‘ander’ laten verslappen. Ook in deze moei­lijke tijd onder­steunen wij wederom de ‘ander’ door projecten ter harte te nemen in Zambia, Malawi, Nicaragua, Roemenië en op Lesbos; projecten die door mensen uit de Fran­cis­cus­paro­chie zelf zijn aan­ge­dragen.

Flink bedrag voor Vas­ten­ac­tie 2.0

Graag willen wij als pastores van de Fran­cis­cus­paro­chie en de leden van de M.O.V.-werk­groep alle gulle gevers harte­lijk dank zeggen die ‘Vas­ten­ac­tie 2.0.’ een warm hart hebben toe­ge­dragen door hun fi­nan­ciële bijdrage. Met deze actie werd het prach­tige bedrag van maar liefst € 8.746,72 op­ge­haald. Dit bedrag kwam in zijn geheel ten goede aan projecten in Kenia, Malawi en Roemenië. Daarom bevelen wij opnieuw de projecten van 2021 van harte bij u aan!

Uw bijdrage

Uw fi­nan­ciële bijdrage voor de actie: ‘Veer­tig dagen aan­dacht voor de ander.’ kunt u storten op bankreke­ning­num­mer:

  • NL13 RABO 0327 4941 31
    t.n.v. Fran­cis­cus-pa­ro­chie Asten-Someren
    o.v.v. MOV Actie 2021

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende zakje gebruiken. Op de volgende locaties kunt u deze inleveren:

plaats inlever­a­dres
Someren-Eind: Bij de zater­dag­avond­vie­ring in ge­meen­schapshuis ‘de Einder’ of in de brievenbus van Haspel­straat 21
Someren-dorp: Lambertus­kerk bij de zon­dags­vie­ring
Someren-Heide: De Shop: Graathof 9
Asten: Maria Pre­sen­ta­tie­kerk bij de zon­dags­vie­ring of in de brievenbus van de pastorie: Kerk­straat 4
Heus­den: brievenbus van de pastorie: Vorstermans­plein 16
Ommel: Onze-Lieve-Vrouw-Praesen­ta­tie­kerk in de offerblokken bij de Mariatroon of in de brievenbus van de pastorie, Marialaan 20
Lierop: brievenbus van de pastorie: Offermans­straat 3

Projecten

Dit jaar presen­te­ren we vijf projecten.

1. Waterpompen voor schoon drink­wa­ter in Zambia

Jacana Business EmpowermentDe M.O.V. onder­steunt sinds enkele jaren de Stich­ting Jacana in Zambia. Priori­teit van deze stich­ting is het rea­li­se­ren van water­voor­zie­ningen. In de afgelopen jaren hebben zij 21 klinieken van water kunnen voor­zien. Nu Zambia ook getroffen wordt door het corona­vi­rus zijn de waterpompen van onschat­ba­re waarde. Gemiddeld bedient 1 pomp 55 mensen. Dit water wordt tevens gebruikt voor het ver­bou­wen van groentes, hou­den van kleinvee, het maken van stenen, etc. Dankzij hun water­pro­jecten heeft Jacana vorig jaar 22.709 mensen van water kunnen voor­zien. Daarbij wordt ook de lokale bevol­king geschoold om zelf apparatuur te maken en te onder­hou­den voor het boren naar grond­wa­ter. Door de lokale bevol­king nauw te betrekken bij dit water­pro­ject en ze ook hun verant­woor­de­lijk­heid te laten dragen, zijn zij zeer ge­mo­ti­veerd om alles goed te onder­hou­den. Omdat de M.O.V. dankzij de uit­ge­breide in­for­ma­tie die zij steeds ont­vangt, overtuigd is van de goede beste­ding van de gel­den, willen we dit jaar opnieuw de stich­ting Jacana onder­steunen.

2. Bouw van een keuken annex opslag­ruim­te in Malawi

Misuku MalawiDe stich­ting ‘Misuku-Malawi’ zet zich vanuit Neder­land reeds jaren in voor het Afrikaanse land Malawi, één van de armste lan­den ter wereld. In het dorpje Misuku heeft de stich­ting klaslokalen gebouwd bij een middel­ba­re school en ook ingericht. Vorig jaar hebben wij met een bedrag van 3250 euro zorg gedragen voor het les­ma­te­riaal voor basisedu­ca­tie van vol­was­se­nen. Een wens in Misuku is nu om bij de school een keuken annex opslag­ruim­te voor mais te bouwen. Op het land rond de school wordt mais ver­bouwd. Hiermee kunnen de kin­de­ren 1 keer per dag op school een maal­tijd (maïspap) ont­van­gen. Op dit moment wordt de mais in een klaslokaal opge­slagen. Echter, dit is niet guns­tig omdat de kin­de­ren hierdoor ver­deeld moeten wor­den over andere lokalen. Graag willen de bewoners een aparte opslag­ruim­te bouwen met daaraan vast een keuken om zo elke dag een maal­tijd voor ongeveer 150 kin­de­ren te kunnen berei­den. Afgelopen jaar is er reeds een gedeelte van de mais verkocht om zelf dit project mede te fi­nan­cieren. Van­wege dit waarde­volle en mooie project draagt de M.O.V. graag haar steentje bij.

3. Hulp aan autis­tische kin­de­ren in Nicaragua

Corazón ContentoDe stich­ting ‘Corazón Contento of Happy Heart’ heeft in de Nicaraguaanse stad Granada een sociaal centrum waar kin­de­ren met ver­schil­lende handicaps wor­den onder­steund en behandeld, zoals b.v. bij hersenverlam­ming en autisme. In een land waar een handicap wordt gezien als een ‘ziekte’, beperkt dit de sociale in­te­gra­tie van kin­de­ren in het normale leven. Graag willen wij een project onder­steunen waardoor autis­tische kin­de­ren op pro­fes­sio­nele wijze behandeld kunnen wor­den. Hierbij gaat het om logopedie, gedrags­the­ra­pie, ruiter­the­ra­pie (paardrij­den wordt gebruikt als therapeu­tisch hulp­mid­del) en om work­shops hoe ouders met autis­tische kin­de­ren moeten omgaan. Helpt u mee om de levenskwali­teit van deze kin­de­ren te verbe­te­ren?

4. Renovatie van terras/trap bij ver­zor­gingshuis in Roemenië

Asociatia Caritas Catolica OradeaReeds ver­schil­lende jaren hebben wij steun gebo­den aan projecten in Roemenië waar­on­der bijdragen in het on­der­houd van het ver­zor­gingshuis Sint Martinus in Oradea. Dit huis heeft van de M.O.V.-groep hulp ont­van­gen om bad­ka­mers te renoveren, een nieuwe meter­kast aan te leggen, elektrici­teits-bekabeling te ver­vangen en de eet­ka­mer te renoveren. Het ver­zor­gingshuis Sint Martinus in Oradea doet wederom een beroep op onze hulp. Omdat veel bewoners slecht ter been zijn, kunnen zij zon­der be­ge­lei­ding moei­lijk naar buiten. Toch wordt mobili­teit door het verplegend persoon voort­du­rend ge­sti­mu­leerd. Tegen het gebouw zelf ligt een groot terras dat ge­mak­ke­lijk van binnenuit is te bereiken. Echter door de slechte staat van de toegangs­trap en de terrasvloer is het veel te gevaar­lijk voor de bewoners om het te gebruiken. Dat is jammer. Door een een­vou­dige renovatie van het terras en de trap kunnen 33 ouderen weer genieten van zon en frisse lucht.

5. Handen uit de mouwen voor vluch­te­lingen op het Griekse eiland Lesbos

Because we carryJan-Willem en Ingrid Dubbel­dam uit Lierop willen zich via de stich­ting ‘Because we carry’ inzetten voor de vele mannen, vrouwen, kin­de­ren en baby’s die in de vluch­te­lingen­kampen op het Griekse eiland Lesbos, - voor de kust van Turkije, - onder moei­lijke omstan­dig­he­den leven. Als echtpaar tonen zij niet alleen hun be­trok­ken­heid, maar gaan ook daad­wer­ke­lijk als vrij­wil­li­ger de han­den uit de mouwen steken om de mensen op Lesbos te helpen. Zelf betalen zij hun vliegtickets, ver­voer aldaar, coronatesten en andere onkosten. Ingrid en Jan-Willem zullen meehelpen om voedsel uit te delen, babypakketjes voor moe­der en kind samen te stellen, ac­ti­vi­teiten voor kin­de­ren te or­ga­ni­se­ren; kortom met hun hulp tonen zij zorg en respect voor hun mede­mens. Als M.O.V.-groep sluiten wij onze ogen niet voor de penibele situatie waarin mensen leven aan de grenzen van Europa en daarom willen wij Ingrid en Jan-Willem van harte onder­steunen.

Worldmap


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose