link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorbereidingsmiddag Eerste H. Communie

Zaterdag 20 maart - 12.30 uur - Asten

gepubliceerd: zondag, 28 februari 2021

Van­wege de corona is vorig jaar de Eerste Heilige Communie in Ommel niet door­ge­gaan. Dit jaar zal de heilige Communie wél plaats­vin­den, reke­ning hou­dend met de moge­lijk­he­den die er zijn. De Eerste Heilige Communie zal in Ommel plaats­vin­den op zon­dag 9 mei 2021 om 11.30 uur. Bij goed weer zal de plech­tig­heid buiten plaats­vin­den.

In deze Communie­vie­ring zullen de kin­de­ren groep 5 die zich al in 2020 hebben opge­ge­ven de Eerste Heilige Communie ont­van­gen. Maar óók de kin­de­ren uit Ommel die dit jaar in groep 4 zitten, zijn na­tuur­lijk van harte welkom om zich aan te sluiten. Immers: hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Opgave vóór 12 maart

Kin­de­ren uit groep 4 kunnen zich opgeven bij kape­laan Harold van Overbeek. Ver­vol­gens stuurt de kape­laan het inschrijf­for­mu­lier digi­taal toe. De kosten voor de Eerste Heilige Communie zijn € 75 en wij verzoeken vóór vrij­dag 12 maart 2021 je op te geven.

Voor­be­rei­dings­mid­dag 20 maart

Ter voor­be­rei­ding op de Eerste Communie is er op zater­dag 20 maart een voor­be­rei­dings­mid­dag gepland in de grote kerk van Asten, waarbij de com­mu­ni­can­ten uit Ommel zich aan­slui­ten.

Pro­gram­ma

12.30 uur: Ontvangst van de com­mu­ni­can­ten
12.30 uur: Start met lunch. (Voor de lunch is een frietkar gere­geld! 😊)
13.00 uur: Pro­gram­ma: kennis­ma­ken, verhalen, opdrachten, knutselen, oefenen ont­vangst hostie.
16.00 uur: De com­mu­ni­can­ten mogen naar huis. Wij verzoeken ouders die hun kin­de­ren komen ophalen, om buiten bij de kerk van Asten te wachten en voldoende afstand te bewaren. De werk­groep zorgt ervoor dat de kin­de­ren veilig naar buiten wor­den begeleid.

Wij ver­wach­ten dat alle com­mu­ni­can­ten bij de voor­be­rei­dings­mid­dag aanwe­zig zijn.

De communie­werk­groep zal deze dag be­ge­lei­den en kape­laan van Overbeek zal ook aanwe­zig zijn. Voor vragen omtrent de voor­be­rei­dings­mid­dag zelf kunt u contact opnemen met diaken Jack Swaanen:

De ver­dere voor­be­rei­ding op de communie­vie­ring in Ommel zelf ver­zorgt kape­laan van Overbeek. Via de communie-app zullen ver­der afspraken wor­den gemaakt.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose