link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mariaoord Ommel - Park van Vrede

Stand van zaken

gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021

Nadat in het najaar van 2015 op aan­ge­ven van Wim Lover­bosch een project­groep is gestart om het Mariaoord te restaureren zijn er door kape­laan Van Overbeek, de loca­tieraad Ommel, de project-groep, het bestuur van de Stich­ting en vele vrij­wil­li­gers hon­der­den uren besteed aan de uit­wer­king van de ont­wik­kelde plannen. Vanuit het kerk­bestuur hebben we fi­nan­ciële onder­steu­ning gekregen voor het des­kun­dig laten uit­werken van het master­plan en voor de verplichte inspectie door Monu­mentenwacht.

De toe­komst van Mariaoord Ommel als bede­vaarts­plaats, met de uitbrei­ding van het Park van Vrede, krijgt bij velen steeds meer lof. Onder andere ook van bis­schop Gerard de Korte! Ook pastoor Steijaert gaf bij zijn bezoek aan Ommel reeds aan dat het be­lang­rijk is dat de bede­vaarts­plaats, welke al hon­der­den jaren een regionale functie heeft, een goede toe­komst verdient. Hij gaat er dan ook vanuit dat binnen de Fran­cis­cus­paro­chie een besten­dig beleids­plan wordt ont­wik­keld met een visie voor de toe­komst. In samen­wer­king met de loca­tieraad Ommel en alle betrok­ke­nen kan dan stap voor stap de inrich­ting van Mariaoord Ommel, Park van Vrede ge­rea­li­seerd wor­den, waarbij vooral de ker­ke­lijke, maat­schap­pe­lijke en culturele waar­den behou­den en uit­ge­bouwd kunnen wor­den.

In 2019 was het 75 jaar gele­den dat Ommel werd bevrijd van de bezet­ting door de Duitsers en dit jubileum­jaar kreeg van de Dorpsraad Ommel extra aan­dacht. Velen zijn en­thou­siast over de plannen om Ommel als bede­vaart­plaats voor de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg een mooie doorstart te geven. De visie om het kerk­dorp Ommel uit te brei­den met een toe­komst-besten­dig Park van Vrede is een welkome onder­steu­ning van vele eeuwen cultuur en traditie. En hiermee zal de toe­komst van Ommel ook van extra waarde blijven.

Fonds­wer­ving

De werk­groep fonds­wer­ving heeft en­thou­siast getracht fi­nan­cie­ring te vin­den, maar tot heden met on­vol­doen­de re­sul­taat. De provincie Brabant, die een ‘subsidiepot’ heeft voor res­tau­ra­tie van rijks­mo­nu­menten, heeft in 2020 onze aan­vraag niet geho­no­reerd. Met de erva­ring die we hebben opgedaan, doen we dit jaar een nieuwe poging. Verder had­den we onze hoop geves­tigd op het Mondriaan Fonds om een goede start te maken met de ver­dere uit­wer­king en invulling van de plannen in en rond het Park van Vrede: Op een vernieuwende wijze zou de aan­dacht van vooral jon­ge­ren gericht wor­den op de her­den­king van de Tweede Wereld­oor­log en op de nood­zaak van vrede en vrij­heid.

Helaas liet het Mondriaan Fonds ons weten dat de plannen nog niet ver genoeg waren uit­ge­werkt. Net als bij de provincie waren ook hier te veel aan­vra­gen ten opzichte van de beschik­ba­re bedragen in de subsidiepot. Een tweetal andere fondsen heeft toezeg­gingen van € 5000,- en € 10.000,- gedaan.

Verder hebben we met eigen acties, vooral rond de Meimaan­den in 2018 en 2019 en door vele donaties van personen, ca. € 25.000,- ont­van­gen. Helaas heeft in 2020 corona ons beperkt wat betreft de organi­sa­tie, fonds­wer­ving, sponso­ring en eigen ac­ti­vi­teiten. Wat gelukkig, dankzij mede­wer­king van het pa­ro­chie­bestuur en inzet van vele uren vrij­wil­li­gers­werk, wèl door kon gaan, is het in orde maken van het achterstallig on­der­houd van het groen in het park. Daarom zeggen wij harte­lijk dank aan al die vrij­wil­li­gers die zich ‘pro Deo’ hebben ingezet voor het on­der­houd en behoud van ons mooie park.

In­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose