link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sint-Janscentrum houdt online Open Dag

Vrijdag 12 maart - 18.40 uur - Online

gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2021

Van de com­mu­ni­ca­tie-afdeling van het bisdom ont­vingen we een oproep om aan­dacht te vragen voor het Sint-Jans­cen­trum, het semi­na­rie en oplei­dingen­cen­trum te ’s-Hertogen­bosch. Op vrij­dag­avond 12 maart hou­den zij een Online Open Dag voor geïn­te­res­seer­den.

Online Open Dag

Medio de­cem­ber 2020 wer­den voor de tweede maal van­wege de corona­maat­re­ge­len de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gesloten voor alle (oplei­dings)ac­ti­vi­teiten. Vorig jaar had­den we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te in­for­meren over de oplei­dingen, wer­den er enkele korte filmpjes over de oplei­dingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de web­si­te van het Sint-Jans­cen­trum.

Twee delen: 12 maart en 22 mei

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gewoon open: vooreerst digi­taal en ver­vol­gens -zo hopen we- fysiek. Er kan online deel­ge­no­men wor­den aan de Open Dag op vrij­dag­avond 12 maart 2021. Zater­dag­mor­gen 22 mei willen we alle geïn­te­res­seer­den in de dio­ce­sane oplei­dingen welkom heten in het Sint-Jans­cen­trum, aan de Papenhulst nummer 4.

Pro­gram­ma

18.40 uur ont­vangst
19.00 uur welkom, door rector Norbert Swagemakers en aan­slui­tend bis­schop Gerard De Korte over het belang van dio­ce­sane oplei­dingen;
19.15 uur studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theo­lo­gie-studie in deze tijd en aan­slui­tend de spi­ri­tu­aal(s) Dieter Hede­bouw / David Lebrun over de waarde van stu­de­ren aan het Sint-Jans­cen­trum;
19.40 uur uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te in­for­meren over oplei­dingen en daarover in gesprek te gaan:
  1. pries­ter- en diaken­oplei­ding intern (semi­na­rie en via oplei­ding gods­dienst­we­ten­schap­pen;
  2. pries­ter- en diaken­oplei­ding extern (zgn. Korte Route naar het ambt);
  3. de leken­oplei­dingen: cate­chisten­oplei­ding en oplei­ding Gods­dienst­we­ten­schap­pen.
20.30 uur de lokalen wor­den gesloten... indien gewenst kan er een afspraak wor­den gemaakt om op een later moment ver­der te praten.

Aanmel­den

Ieder die belang­stel­ling heeft voor een studie aan het Sint-Jans­cen­trum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmel­den is wel nood­za­ke­lijk.
Stuur uw naam, woon­a­dres, email­a­dres én lokaal van voor­keur naar:

Graag tot ziens!

Met vrien­de­lijke groet,

Norbert Swagemakers
rector Sint-Jans­cen­trum

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose