link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Installatie pastoor Steijaert

Zondag 7 februari - 11.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: maandag, 18 januari 2021
foto: Wim Koopman
H. Maria Presentatiekerk Asten (archieffoto)
H. Maria Presentatiekerk Asten (archieffoto)

Bij het woord ‘in­stal­la­tie’ denkt ie­der­een mis­schien aan de CV-ketel in huis, maar ‘in­stal­la­tie’ is ook een woord dat we in de Kerk gebruiken. Een pastoor wordt niet alleen maar door een bis­schop benoemd, maar hij wordt ook offi­cieel geïnstalleerd tot pastoor. Bij de in­stal­la­tie van een pastoor wordt de zorg voor een pa­ro­chie offi­cieel door de bis­schop aan een pries­ter toe­ver­trouwd.

Op zon­dag 7 februari 2021 om 11.00 uur wordt pastoor Steijaert offi­cieel door onze bis­schop mgr. de Korte tot pastoor van de heilige Fran­cis­cus­paro­chie geïnstalleerd. Daarbij zullen ook kape­laan H. van Overbeek, pater J. Zwirs, diaken J. Swaanen en uite­raard pastoor S. Steijaert voor­gaan.

Van­wege de in­stal­la­tie van pastoor Steijaert om 11.00 uur is de Eucha­ris­tie­vie­ring in Lierop een half uurtje eer­der dan gebruike­lijk, name­lijk om 9.30 uur.

Eenvou­dig van­wege corona­maat­re­ge­len

Onder normale omstan­dig­he­den is dit een grote plech­tig­heid waarbij heel de pa­ro­chie aanwe­zig kan zijn en ook ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties. In ver­band met de beper­kingen van­wege het Corona­vi­rus zal de in­stal­la­tie van pastoor Steijaert een­vou­dig zijn. Net zoals bij andere Eucha­ris­tie­vie­ringen mogen er maximaal 30 personen aanwe­zig zijn in de Kerk. De pa­ro­chie heeft een gasten­lijst samen­ge­steld zodat zo veel moge­lijk ver­te­gen­woor­digers van onze geloofs­ge­meen­schappen aanwe­zig kunnen zijn.

Video­ver­slag

SIRIS-tv zal deze plech­tig­heid opnemen en uitzen­den op de volgende dagen:

datum tijd
vrij­dag 12 februari 18.00 uur
zater­dag 13 februari 18.00 uur
zon­dag 14 februari 11.00 uur

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose