link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bericht van onze nieuwe pastoor

gepubliceerd: maandag, 28 december 2020

Per 1 januari 2021 heeft onze Fran­cis­cus­paro­chie een nieuwe pastoor: Sacha Steijaert. Tege­lijker­tijd nemen we afscheid van pastoor Pieter Scheepers die een nieuwe benoe­ming in Helmond heeft gekregen. Is het wisselen van pastoor vaak al een beetje hec­tisch en chao­tisch, de pandemie­maat­re­ge­len maken het er niet ge­mak­ke­lijker op. Daarom heeft pastoor Steijaert een briefje ge­schre­ven.

Beste mensen,

Hope­lijk heeft u ondanks alle beper­kingen van te­gen­woor­dig toch een goed Kerst­feest kunnen vieren. Het is name­lijk een rare tijd waarin we leven. Nou ja, niet alleen maar raar, maar voor som­mi­ge mensen ook heel erg moei­lijk, door de afwe­zig­heid van contacten en ac­ti­vi­teiten, een­zaam­heid en zelfs ziekte. En soms komt het heel dichtbij.

Corona

In ok­to­ber/no­vem­ber heb ik zelf drie weken in isolatie gezeten van­wege een Corona-besmet­ting, maar bij mij viel het allemaal wel mee. Het was op z’n hoogst ‘irritant’ door de moe­heid en het verlies aan eetlust, smaak en geur. En terwijl ik dit schrijf krijg ik van mijn zus een berichtje: “Corona!” . Maar zij heeft echt pijn aan en last van haar luchtwegen. Ik denk dat ie­der­een wel dit soort verhalen kent uit de omge­ving. En soms is dit heel tra­gisch en pijn­lijk.

Nieuwe pastoor

Het is een rare en moei­lijke tijd. En juist in deze tijd krijgt de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus een nieuwe pastoor. Onder normale omstan­dig­he­den zou­den we uit­ge­breid de kans hebben om elkaar te ont­moe­ten, maar dat ligt nu allemaal anders. Maar ja, zo is het nu eenmaal en we moeten roeien met de riemen die we hebben. Daarom dacht ik bij mezelf: “ik schrijf een stukje voor de web­si­te van de pa­ro­chie waarin ik even laten weten dat ik eraan kom en hoe het er de eerste tijd een beetje uit gaat zien”.

Moeder­dag

Ik ben een man van de tijd (hier mag u mij altijd aan hou­den!) en begin dan ook op de dag waarop mijn benoe­ming ingaat: 1 januari 2021. Dat is een mooie dag want het is eigen­lijk de katho­lie­ke en veel oudere versie van Moeder­dag. Name­lijk: 1 Januari is het feest van Maria, de Moeder van God. Om 11.00 uur vier ik de H. Mis in Someren-Dorp. Dat is de eerste kennis­ma­king met de pa­ro­chie als geloofs­ge­meen­schap. Hierna zal ik gewoon meedoen in het rooster van alle vie­rin­gen en neem in eerste instantie de vaste vie­rin­gen van pastoor Scheepers over.

Eerst ‘kamperen’ in Heus­den

Als pries­ters elkaar opvolgen dan is het niet altijd moge­lijk om de komst van de ene en het vertrek van de andere helemaal op elkaar af te stemmen. De ver­trek­kende pries­ter is vaak ook weer af­han­ke­lijk van de verhui­zing van een andere pries­ter en zo hangt alles aan elkaar vast. Pastoor Scheepers kan niet eer­der ver­hui­zen dan half januari. Daarom ga ik vanaf 1 januari tij­de­lijk wonen in de pastorie van Heus­den. De mensen in Heus­den hebben gelukkig alvast de verwar­ming voor mij aan­ge­daan en ook voor de nodige spullen wordt gezorgd. Het is na­tuur­lijk een beetje ‘kamperen’ maar op deze manier kan ik vanaf 1 januari toch al in de pa­ro­chie zijn. Hier is mij veel aan gelegen. Ik wil gewoon onder de pa­ro­chi­anen zijn en niet heen en weer rij­den. Het plan is om eind januari in Asten te gaan wonen.

Aarzel niet om mij aan te spreken

Dus vanaf 1 januari zult u mij mis­schien zien rondlopen of rondrij­den. Ik zie er naar uit om u te ont­moe­ten en te spreken. Aarzel niet om mij aan te spreken - daarvoor ben ik pries­ter gewor­den.

Voor nu wens ik ie­der­een een heel voorspoe­dig en gezegend 2021 toe. Tot bin­nen­kort!

Harte­lijke groeten,

Pastoor SteijaertParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose