link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen Nachtmissen deze Kerstmis

gepubliceerd: woensdag, 16 december 2020

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft op 15 de­cem­ber naar aan­lei­ding van de ind­ringende toe­spraak van minister-presi­dent Mark Rutte van maan­dag 14 de­cem­ber besloten dat in de Rooms-Katho­lie­ke kerken dit jaar op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen, zoals de nacht­mis, zullen plaats­vin­den.

Dat betekent dat er tussen don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur en vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur in het geheel geen publieke vie­rin­gen wor­den gehou­den. Juist de vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht wor­den door­gaans door veel mensen bezocht. De bis­schop­pen willen in deze periode van lockdown een bewe­ging van veel mensen tege­lijk voor­ko­men.

Het besluit om op kerst­avond en in de kerst­nacht geen publieke vie­rin­gen te laten plaats­vin­den nemen de bis­schop­pen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men voor de volksge­zond­heid en strikte maat­regelen vast­ge­legd voor de vie­rin­gen. De dag­mis­sen en andere vie­rin­gen met Kerst­mis op 25 en 26 de­cem­ber kunnen wel - zij het maximaal met het beperkte aantal van der­tig gelo­vi­gen - publiek wor­den gevierd.

Protocol blijft gel­den

Waar er in no­vem­ber nog hoop was om Kerst­mis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bis­schop­pen zien zich met het oog op de volksge­zond­heid genood­zaakt het aantal aanwe­zigen bij een vie­ring beperkt te hou­den tot maximaal 30, exclusief be­die­naren, mede­wer­kers en zan­gers. Tijdens de vie­rin­gen gel­den alle maat­regelen en beper­kingen die al eer­der zijn vast­ge­legd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ont­van­gen van de Heilige Communie. De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat er ook in de kerst­vie­ringen op Eerste en Tweede Kerst­dag geen samenzang kan plaats­vin­den en dat koorzang met maximaal vier zan­gers is toe­ge­staan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur tot vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vie­rin­gen zullen zijn, blijven de vie­rin­gen dus publiek toe­gan­ke­lijk, omdat de bis­schop­pen dit als essentieel be­schou­wen: de ere­dienst en de sacra­menten bie­den mensen gees­te­lijk voedsel ter onder­steu­ning van het per­soon­lijk ge­loofs­le­ven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moei­lijke tijd.

Geen groeps­acti­vi­teiten zoals bezoek aan de kerst­stal

Verder wijzen de bis­schop­pen er op dat de kerken geen groepen mogen ont­van­gen die bij­voor­beeld de kerst­stal komen bekijken. Speciale kerst­acti­vi­teiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toe­ge­staan. Ac­ti­vi­teiten buiten waarvoor de lokale over­heid expliciet toestem­ming heeft gegeven, vallen niet onder deze beper­king.

Het blijft wel moge­lijk dat pa­ro­chies de kerk openstellen om mensen de gelegen­heid te bie­den in­di­vi­dueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaars­avond om 24.00 uur de kerk­klok­ken te lui­den, voort wor­den gezet om de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid met de gelo­vi­gen in de samen­le­ving te onder­stre­pen.

Wel Kerst­mis vieren

Tenslotte roepen de bis­schop­pen nogmaals op om vooral wél Kerst­mis te vieren. De vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht zijn niet publiek toe­gan­ke­lijk, maar zullen wel plaats­vin­den en door vele pa­ro­chies wor­den uitgezon­den via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nacht­mis te volgen. Ook andere vie­rin­gen zijn via live stream of tele­vi­sie mee te vieren. De bis­schop­pen nodigen ie­der­een daar van harte voor uit via de speciale web­si­te vierkerst­mis.nl Via die site kunnen gelo­vi­gen onder meer de eigen pa­ro­chie vin­den op in­ter­net en zien wat de moge­lijk­he­den zijn om thuis Kerst­mis mee te vieren.

Links


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose