link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging vormelingen

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2020
foto: Rob Fritsen
Uitnodiging vormelingen

Ouders van leer­lin­gen uit groep 8 uit Asten en Ommel hebben een uit­no­di­ging ont­van­gen voor de Vormsel­voor­be­rei­ding in 2021. Voor ouders die de brief niet ont­van­gen hebben of waarbij de brief aan de aan­dacht is ontsnapt, plaatsen we hierbij ook de uit­no­di­ging en het aanmeld­for­mu­lier.

Vormsel?

Vormsel: De volgende stap

Je 1e H. Communie is al een hele tijd gele­den. Je zat waar­schijn­lijk in groep 4. Nu je in groep 8 zit kijk je weer anders de wereld in. Mis­schien ook eens een goed moment om terug te kijken naar bij­voor­beeld je Eerste Communie. Waarom deed je dat en wat wil je er ver­der mee?

Wat je kunt doen?

Je voor­be­rei­den op het Vormsel. Wat is dat? zul je denken.

Toen je nog klein was lieten jouw ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf mee­denken (beslissen) of je gevormd wilt gaan wor­den. Of je ver­der wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zon­der dat ik gevormd word?”, denk je mis­schien. Mis­schien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen, die het­zelfde hopen als jij, gaat dat veel beter. Die groep mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een ge­meen­schap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.

Als je ervoor kiest om gevormd te wor­den, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij ‘ja’ zegt op de uit­no­di­ging om gevormd te wor­den, kiest God ook heel bij­zon­der voor jou!

Als je het Vormsel ont­vangt, wil God jou helpen iemand te wor­den die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de HEILIGE GEEST, die je in het Vormsel ont­vangt, moet dat zeker lukken.

Waarom zou je meedoen?

Wij von­den het best moei­lijk om deze vraag te be­ant­woor­den, maar we kunnen wel ver­tellen waarom we zelf meede­den. Wij vin­den het be­lang­rijk om bij het geloof te horen en daarom het vormsel te doen en de voor­be­rei­dingen waren gezellig.

Groetjes, oud-vor­me­lin­gen.

Info vormsel­werk­groep

Opgaveformulier Vormsel 2021Heeft dit je nieuws­gie­rig gemaakt? En wil je meedoen?

Meld je dan aan via dit opgave­for­mu­lier (pdf)

  • Je kunt dit formulier geprint en volle­dig ingevuld inleveren op het pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 in Asten, alsmede de contante betaling van € 75,-

  • Het is van belang dat jouw e-mail­a­dres goed en dui­de­lijk wordt ingevuld in ver­band met de ver­dere com­mu­ni­ca­tie.

  • Je kunt je aanmel­den tot uiter­lijk zater­dag 16 januari 2021. Hierna starten de voor­be­rei­dingen waar­van je na­tuur­lijk op de hoogte wordt gebracht.

  • Op deze web­si­te alle in­for­ma­tie uiter­aard ook be­schik­baar.

Noteer alvast in je agenda :

  • De eerste avond, samen met je ouders, is op maan­dag 25 januari 2021. Op deze avond krijg je meer in­for­ma­tie over de geplande ac­ti­vi­teiten. We hopen dat de corona­maat­re­ge­len dan wat versoe­peld zijn.

  • Het Vormsel wordt toege­diend op vrij­dag 28 mei om 19.00 uur door Deken Janssen, in de Astense kerk.

Veel groeten en hope­lijk tot ziens.

Namens de werk­groep Vormsel,

Susanne Caron
Annemie van Kemenade
Anjo Vlemmix
Pascal Maas
Patricia Caris
Diaken Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose