link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veelgestelde vragen over Kerstmis

Antwoorden vanuit het bisdom

gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
Veelgestelde vragen over Kerstmis

Met Kerst­mis in het vooruit­zicht zijn veel pa­ro­chies volop bezig met de voor­be­rei­dingen om tij­dens de feest­da­gen zo veilig en tege­lijk zo waar­dig moge­lijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. De ant­woor­den wor­den hier­on­der gegeven.

1)  Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerk­gan­gers met Kerst­mis?

Daar is helaas nog niet met zeker­heid iets over te zeggen. Net als de over­heid maken de bis­schop­pen zich zorgen over de hui­dige ont­wik­ke­ling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aan­lei­ding tot hoop dat veel meer gelo­vi­gen dan het hui­dige aantal van 30 kunnen deel­ne­men aan de vie­rin­gen met Kerst­mis. De over­heid heeft aange­ge­ven dat rond 8 de­cem­ber bekend zal wor­den gemaakt of de algemene richt­lij­nen voor sa­men­komsten met groepen met het oog op Kerst­mis en Oud en Nieuw wel of niet versoe­peld kunnen wor­den.

De bis­schop­pen vragen daarom op dit moment aan de pa­ro­chies zich voor te berei­den op het vieren van Kerst­mis met maximaal 30 aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, per vie­ring, maar met de moge­lijk­heid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half de­cem­ber aan­lei­ding toe geven.

De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de over­heid en houdt uiter­aard de pa­ro­chies van nieuwe ont­wik­ke­lingen op de hoogte.

2)  Komt er ruimte voor openlucht­vie­ringen en/of her­ders­tochten en derge­lijke?

De hui­dige over­heids­regel is dat men buitenshuis met maximaal vier personen van ver­schil­lende huis­hou­dens een groep mag vormen. De lokale over­heid (ge­meen­te, vei­lig­heids­regio) kan hier­van afwijken en voor reli­gi­euze bij­een­komsten plaat­se­lijk onthef­fing op deze algemene over­heids­regel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openlucht­vie­ringen, her­ders­tochten, pro­ces­sies en derge­lijke buiten niet plaats kunnen vin­den, tenzij de plaat­se­lijke pa­ro­chie hier­voor van haar lokale over­heid uit­druk­ke­lijk toestem­ming heeft gekregen.

3)  Op 18 no­vem­ber heeft de over­heid nieuwe regels ge­pu­bli­ceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmet­tingsrisico door zingen niet kan wor­den uit­ge­slo­ten heeft de over­heid zingen in een groep (van twee personen of meer) vanaf 19 no­vem­ber 2020 verbo­den. Vanuit het oog­punt van gods­dienst­vrij­heid is zingen tij­dens vie­rin­gen in de kerk niet verbo­den, maar wordt aan­gera­den zeer voorzich­tig te zijn.

De regels in de R.-K. Kerk blijven onge­wij­zigd, dat betekent dat tij­dens vie­rin­gen geen samenzang plaats­vindt en zang slechts is toe­ge­staan door één cantor of enkele zan­gers, zoals in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ is vast­ge­legd.

Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene over­heids­regel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

4)  Per 1 de­cem­ber is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebeds­hui­zen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eer­der door de bis­schop­pen gegeven dringend advies, dat aanwe­zigen een mondkapje dragen tij­dens de vie­ring, blijft gel­den. Bij voor­keur wordt het mondkapje alleen afgedaan tij­dens het ont­van­gen van de Heilige Communie.

5)  Wat is het advies met betrek­king tot verwar­ming van de kerk­ge­bouwen?

Verwar­ming van het kerk­ge­bouw door middel van radiatoren en vloerverwar­ming is moge­lijk, ook tij­dens de ere­dienst; heteluchtverwar­ming mag alleen vóór de vie­ring aan, moet tij­dens de vie­ring wor­den uit­ge­zet en aanwe­zigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

6)  Hoeveel tijd moet er tussen twee opeen­volgende vie­rin­gen wor­den aange­hou­den?

Om het risico op besmet­tingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vie­rin­gen contactopper­vlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegen­over elkaar wor­den open­ge­zet dat een flinke luchtstro­ming of – circulatie door de ruimte ont­staat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwe­zig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen ver­schil­lende vie­rin­gen tenminste twee uur aan te hou­den om te luchten.

7)  Hoeveel mensen mogen een uit­vaart bijwonen?

Uit­vaar­ten mogen vanaf 19 no­vem­ber door maximaal 100 personen wor­den bijgewoond. Dat geldt ook voor uit­vaar­ten in de R.-K. Kerk, mits in het kerk­ge­bouw waar de uit­vaart plaats­vindt an­der­halve meter afstand tussen de aanwe­zigen in acht kan wor­den geno­men. Voor alle andere vie­rin­gen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwe­zigen gel­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose