link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Online kindervieringen

gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
foto: Julia M. Cameron
Online kindervieringen

De afdeling Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch heeft een uit­no­di­ging gestuurd aan alle pa­ro­chies om mee te doen met online kin­der­vie­ringen. Warm aan­be­vo­len!

We hopen na­tuur­lijk dat rond Kerst­mis de deuren van onze kerken wagenwijd open mogen en dat we met muziek, licht en blijd­schap het kindje Jezus in ons mid­den mogen verwel­ko­men. Maar we weten na­tuur­lijk niet hoe het zal gaan, en of we elkaar daad­wer­ke­lijk veilig kunnen ont­moe­ten.

Ge­zin­nen binnen pa­ro­chies hebben elkaar vaak lang niet meer gezien of ontmoet terwijl men dat wel graag zou willen. Daarom hebben we twee digitale vie­rin­gen gemaakt, om u en de ge­zin­nen de moge­lijk­heid te geven elkaar hoe dan ook (digi­taal) te ont­moe­ten in pa­ro­chie­ver­band. De vie­rin­gen zijn voor­zien voor het vierde weekend van de Advent.

Hoe werkt dit?

Ge­zin­nen wor­den uit­ge­no­digd voor een ont­moe­ting via Teams of Zoom (zie hier­voor ook het stappen­plan hier­on­der). Degene die de regie heeft, deelt het scherm met de aanwe­zigen en speelt een PowerPoint-pre­sen­ta­tie af op zijn of haar PC. Er zijn twee versies be­schik­baar: één pre­sen­ta­tie voor de allerkleinsten (de peuter-kleuter­vie­ring) en een voor de wat grotere kin­de­ren (de kin­der­vie­ring). Naargelang de ge­zin­nen/kin­de­ren zich aanmel­den voor de online vie­ring, kiest u voor de versie die u het beste vindt passen. Deel­ne­mers zien de mooie plaatjes en zien in kleine scherm­pjes (galerij) u en de ge­zin­nen die meedoen. Er zit ook een filmpje met een liedje bij.

We hopen dat u de uit­daging aan durft te gaan! Het is niet moei­lijk: de pre­sen­ta­ties – onder­steund door de hand-outs – spreken voor zich. De ont­moe­ting, ook al is deze digi­taal, zal zeker de moeite waard zijn en voor verbin­ding zorgen!

Heeft u nog vragen, aarzel niet om met ons contact op te nemen per e-mail. Ook horen we graag achteraf terug of u deze vie­ring gebruikt hebt en wat uw erva­ringen waren.

Samen verbon­den op weg naar Kerst­mis,

Met een harte­lijke groet,

namens Familie­pas­to­raat
Ingrid, Manon en Juliëtte

Stappen­plan Online vie­ring

Voor­be­rei­den

 • U past het do­cu­ment ‘Ouderin­struc­tie’ aan voor uw omstan­dig­he­den (tijdstip, type videobel-pro­gram­ma, mail­a­dres).
 • U maakt een uit­no­di­ging voor deze vie­ring en een plan om deze uit­no­di­ging te ver­sprei­den.
 • U print de ‘Hand-out kin­der­vie­ring’ of ‘Hand-out peuter kleuter­vie­ring’ en leest hem door.
 • U probeert de mee­ge­stuurde PowerPoint uit op uw PC via Teams of Zoom. Zo wordt u op het moment suprême niet over­val­len door een tech­nisch probleem.

Uit­no­di­gen

 • U nodigt de ge­zin­nen via mail, nieuws­brief, web­si­te, Facebook, de mede­de­lingen in de kerk uit voor een digitale ont­moe­ting via Teams of Zoom, in het weekend van de vierde Advent.
 • Bij voor­keur kiest u een moment buiten de reguliere vie­rin­gen om, een moment waarop ge­zin­nen rela­tief ge­mak­ke­lijk tijd kunnen maken om online te komen.

Aanmel­den

 • U vraagt de ge­zin­nen om zich aan te mel­den voor deze bij­een­komst. Elk gezin dat zich aanmeldt, ont­vangt van u het do­cu­ment ‘Ouderin­struc­tie’. Op deze manier weten ouders wat er van hen verwacht wordt, en zij kunnen de knutselspulletjes klaarleggen die nodig zijn.
 • Komen er meer dan tien aanmel­dingen, dan wordt het moei­lijk ie­der­een per­soon­lijke aan­dacht te geven. We adviseren de vie­ring dan te splitsen in twee groepen.

Uitvoeren

 • Een half uur voor aan­vang brengt u uw PC, het pro­gram­ma Teams of Zoom en de PowerPoint in gereed­heid.
 • Vanaf een kwar­tier voor aan­vang zijn de ge­zin­nen uit­ge­no­digd om in te loggen. U heet ie­der­een welkom. Uw weergave staat op ‘galerij’ zodat u alle ge­zin­nen in klein beeld blijft zien (en zij u en elkaar).
 • U begint en volgt hierbij de PowerPoint­pre­sen­ta­tie met in­struc­tie.
  Tijdens het knutselen mag de camera bij de ge­zin­nen even uit, hoeft niet. Spreek wel af wanneer jullie weer inschakelen.
 • Blijf na de vie­ring even hangen om eventueel nog wat na te praten met deze of gene.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose