link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht

Na persconferentie kabinet van 3 november

gepubliceerd: woensdag, 4 november 2020

De pers­con­fe­ren­tie die het kabinet op dins­dag 3 no­vem­ber heeft gehou­den over de maat­regelen in ver­band met Covid-19, geeft geen aan­lei­ding tot wijzi­gingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maat­regelen blijven onvermin­derd van kracht.

Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren, geen samenzang en ver­der alle andere maat­regelen zoals af­ge­kon­digd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter.’

De bis­schop­pen hebben hoop dat op de lan­gere termijn de cijfers over de pandemie reden geven om de maat­regelen ten goede bij te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in de­cem­ber, voor Kerst­mis moge­lijk is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, blijkens de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet, grote reden tot zorg voor de volksge­zond­heid.

De bis­schop­pen hebben steeds gezegd deze zorg met de over­heid te delen en hebben daarom vanaf het begin van de Covid-19 pandemie besloten om be­scher­mende maat­regelen in te voeren. Zij nemen daar­mee hun verant­woor­de­lijk­heid voor de volksge­zond­heid. ‘De kerk is geen bron van besmet­ting en mag dat ook niet zijn’ vin­den de bis­schop­pen. Zij vragen alle gelo­vi­gen en be­die­naren nogmaals om zich aan het protocol te hou­den om zo, vanuit saam­ho­rig­heid, de zorg voor de naaste serieus te nemen.

Blijf verbon­den!

De bis­schop­pen wijzen bovendien op de moge­lijk­heid om thuis met de eigen pa­ro­chie verbon­den te blijven en waar moge­lijk via een live stream mee te vieren. Daar­naast is er elke zon­dag­och­tend de uitzen­ding van de Eucha­ris­tie­vie­ring op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per vie­ring, ook bij bij­zon­dere vie­rin­gen als bij een uit­vaart of huwe­lijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen. (NB: voor uit­vaar­ten geldt dit vanaf 9 no­vem­ber).

Nieuwe ont­wik­ke­lingen wor­den gemeld op www.rkkerk.nl en de site van ons bisdom. De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. Zie hier­voor ook het gebed van de bis­schop­pen:

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose