link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zalige Carlo Acutis

Zaterdag 10 oktober - Franciscusbasiliek Assisi, Italië

gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2020
Carlo Acutis * 3 mei 1991 † 12 oktober 2006
Carlo Acutis * 3 mei 1991 † 12 oktober 2006

Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die overleed op 15-jarige leef­tijd zalig wordt verklaard. Zater­dag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus in het Ita­li­aanse Assisi Carlo Acutis zalig verklaren. Zijn levens­ver­haal is wel heel bij­zon­der!

Carlo Acutis

Carlo Acutis werd de ‘cyber-apostel van de eucha­ris­tie’ genoemd, omdat hij een web­si­te had gemaakt over eucha­ris­ti­sche won­de­ren. Tijdens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2013 in Rio de Janeiro werd zijn levens­ver­haal ver­teld; ook werd hij er voor­ge­steld als een moge­lijke patroon van het in­ter­net.

Carlo Acutis werd als zoon van Ita­li­aanse expats geboren op 3 mei 1991 in Londen. Kort daarna ves­tig­den zij zich in Milaan. Als klein kind gaf hij al blijk van een diepe religio­si­teit door dage­lijks aan de Heilige Mis deel te nemen en de rozen­krans te bid­den. Vanaf zijn eerste communie, die hij op zeven­ja­rige leef­tijd ont­ving, ont­wik­kelde hij een bui­ten­ge­wone liefde voor de eucha­ris­tie, het sacra­ment dat hij omschreef als een “snelweg naar de hemel”. De frequente communie hielp hem “om steeds meer op Jezus te gaan lijken”. In zijn pa­ro­chie stond Carlo bekend om zijn levensvreugde. Hij was er actief als cate­chist en als hulp­ver­le­ner aan dak­lo­zen.

Carlo had een grote in­te­res­se voor informatica. Op tien­ja­rige leef­tijd schreef hij al com­puter­pro­gramma’s en ontwierp hij web­si­tes en lay-outs voor online-kranten. Op elf­ja­rige leef­tijd begon hij aan een web-encyclopedie van eucha­ris­ti­sche won­de­ren van overal ter wereld. Dat leidde na zijn dood tot de meer­ta­lige site www.miracolieuca­ristici.org

Toen Carlo in ok­to­ber 2006 ontdekte dat hij termi­naal ziek was, besloot hij zijn lij­den op te dragen aan Christus ten behoeve van de paus en de Kerk.

Hij stierf op 12 ok­to­ber 2006 in Monza en werd naar zijn eigen wens begraven in Assisi, waar zijn familie een vakantiehuis had. In 2013, zeven jaar na zijn dood, werd zijn zalig­ver­kla­rings­pro­ces geopend in het aarts­bis­dom Milaan. Op 5 juli 2018 werd het pau­se­lijk decreet uit­ge­vaar­digd waarin zijn heldhaf­tige deugd­zaam­heid werd beves­tigd en hij werd uit­ge­roe­pen tot ‘eerbied­waar­dige die­naar Gods’. Nu er een won­der op zijn voor­spraak is erkend staat niets zijn verhef­fing tot de eer der altaren nog in de weg.

Een won­der­baar­lijke gene­zing op zijn voor­spraak van een Bra­zi­li­aans kind met een hersentumor is nu offi­cieel erkend, waardoor hij zalig verklaard kan wor­den.

Boek Carlo Acutis - Leven zon­der grenzen

Bij Uit­ge­ve­rij Betsaida is een boek uit­ge­ko­men van Francesco Occhetta met zijn levens­ver­haal en foto's. Een aanra­der, met name ook voor jon­ge­ren!

“Dit boek is geen lofzang op een jonge superman. Het is een impressie van het leven van een normale jongen van slechts vijf­tien jaar, waarin veel jon­ge­ren zich herkennen. Eén punt is dui­de­lijk: juist omdat Carlo als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten sporen na.”

Zalige Carlo Acutis

titel: Carlo Acutis
onderti­tel: Leven zon­der grenzen
auteur: Francesco Occhetta
uitgever: Uit­ge­ve­rij Betsaida / Katho­liek Alpha Centrum
ISBN: 9789491991998
taal: Neder­lands
uit­voe­ring: Paperback
# pagina's: 70
leesproef: download leesproef (pdf)
prijs: € 8,95
be­stel­len: Betsaida web­si­te

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose