link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zusters op bedevaart in Ommel

Missiezusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020

Op dins­dag 8 sep­tem­ber -het feest van Maria Geboorte- mocht de bede­vaarts­plaats Ommel de missiezusters van het Kost­baar Bloed uit Aarle-Rixtel verwel­ko­men. Ondanks de corona­cri­sis -en met het in acht­ne­men van alle vei­lig­heids­maat­re­ge­len- wil­den zij als klooster­ge­meen­schap graag op bede­vaart komen.

Het was precies 135 jaar gele­den dat hun con­gre­ga­tie in Zuid-Afrika werd gesticht door de Oos­ten­rijkse trappist abt Franz Pfanner. Abt Franz was een man van de daad en geloofde meer in de kracht van het voor­beeld dan in de kracht van het woord. Handen uit de mouwen! Daarom begon hij jonge vrouwen in Duits­land en Oos­ten­rijk te werven om te gaan werken onder de Zulu meisjes en vrouwen in Zuid-Afrika. Vele jonge vrouwen gaven daaraan gehoor en de nieuwe con­gre­ga­tie ont­wik­kelde zich snel met als re­sul­taat dat heden ten dage de zusters in ruim twin­tig lan­den werk­zaam zijn.

Om de zusters goed voor te berei­den op hun zware missie­werk werd er een vor­mingshuis in Duits­land opgericht. Er waren echter veel moei­lijk­he­den door de Kultur­kampf, de poli­tiek van Bismarck tegen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Daarom verhuis­den de zusters, volgens de wens van de stichter, in 1891 in eerste instantie naar Helden-Panningen in Limburg. Toen dit klooster te klein werd, werd in Aarle-Rixtel het nieuwe Missie­kloos­ter van het Kost­baar Bloed gebouwd, wat tevens fun­geert als moe­derhuis van de con­gre­ga­tie.

Momenteel wonen er een der­tigtal oudere zusters met de Duitse, Neder­landse en Oos­ten­rijkse natio­na­li­teit. Velen hebben jarenlang gewerkt in de missie en zijn naar Neder­land terug­ge­ko­men om te genieten van hun welver­diende rust.

In hun voor­ma­lige klooster­boer­de­rij is sinds enkele jaren de her­berg ‘Brabantse Kluis’ (Kloosterdreef 8) geves­tigd, waar u kunt genieten van een kopje koffie of een lekkere maal­tijd. Pries­ters uit de omge­ving dragen dage­lijks de heilige Mis op in de klooster­ka­pel, zowel in het Neder­lands als in het Duits. Zo ook kape­laan van Overbeek die -als zijn agenda het toelaat- er meestal op zater­dag­mor­gen de heilige Mis ver­zorgt.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose