link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bericht van ‘Stichting Jacana’

Hulp aan Zambia

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020

In 2019 heeft de M.O.V.-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie via de jaar­lijkse Vastenaktie in Zambia een water­pro­ject kunnen onder­steunen van de stich­ting: ‘Jacana’. Van de stich­ting kregen wij in juli van dit jaar het volgende bericht:

Ondanks Corona heeft de stich­ting ‘Jacana’ het water pro­gram­ma in het nieuwe project­ge­bied Mwase bij Lundazi, met goedvin­den van de lokale ge­zond­heids­dienst, kunnen introduceren. Onder strikte voor­waar­den mochten ge­meen­schappen geïn­for­meerd wor­den over het water­pro­gramma. In meer­dere kleinere bij­een­komsten wer­den onder andere ver­schil­lende betaal­ba­re pompen en filters gedemonstreerd... Na inter­views zijn mensen in onderne­mingsvaar­dig­he­den getraind. De deel­ne­mers hebben allemaal een eigen plan gemaakt. In dit plan geven ze aan hoe ze extra inkomen gaan genereren als ze het hele jaar door water hebben. Bij­voor­beeld door extra groentes te ver­bou­wen, fruit­bo­men te telen, kleinvee te hou­den enz. De eerste boer heeft al zijn eigen bijdrage betaald voor een pomp. Deze boer heeft veel fruit­bo­men en zon­der water kunnen die moei­lijk overleven. De beste plek op zijn land is al gelokaliseerd door het ‘siting-team’ en een ‘drilling-team’ is inmiddels een ‘borehole’ aan het maken. Anderen zullen snel volgen.

Met € 1.400,= euro heeft vorig jaar de M.O.V.-groep via de Vastenaktie dit bij­zon­dere project kunnen onder­steunen en daar­mee een steentje bij­ge­dragen om 7360 mensen van water te voor­zien. Dank voor uw bijdrage!

Video

De Stich­ting Jacana heeft zelfs een video gemaakt om de pa­ro­chie te bedanken.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose