link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mgr. De Korte komt met Gedenkboek

Over kerken en kloosters in coronatijd

gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020

Een uit­vaart onder de treurwilg van oma. Het rouw­cen­trum in het tuinhuisje van je zus. Vie­rin­gen van een kwar­tier op het kerkhof. Soms vier uit­vaar­ten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moe­der in het ver­pleeg­huis. Sprakeloos achter­blij­ven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier mensen afscheid nemen van vader in de doop­ka­pel.

Een slag­veld in Schijndel en Tilburg waar tien en der­tien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven ver­der gaat en dat God met ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bid­den waar geen woor­den meer zijn.

Rituelen die troost geven

Dat is allemaal vast­ge­legd in ‘Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona’, een gedenk­boek dat is samen­ge­steld door de bis­schop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. Hij legt daar­mee vast waar geen woor­den voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag wor­den: het lij­den van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmoge­lijke tij­den. Het boek is een tijds­do­cu­ment dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet tast­baar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar wor­den getroffen en zoekt ie­der­een naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En daar­naast is dit boek ook een spiegel voor ie­der­een in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de maan­den die nu gaan komen.

Rode draad: Bemoe­diging door de bis­schop

De rode draad in dit gedenk­boek wordt gevormd door de twaalf teksten van bemoe­diging zoals bis­schop Gerard de Korte die heeft ge­schre­ven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maan­den van corona en weer­spie­gelen de ver­schil­lende stadia van de crisis. Deze bemoe­diging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van reli­gi­euzen en met in­spi­re­rende voor­beel­den van pas­to­rale teams die hun weg von­den in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereld­oor­log.

Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek van Mgr. dr. Gerard de Korte, bis­schop van Den Bosch. Het wordt uitge­ge­ven als een fraai geïllustreerd boek dat een tijds­do­cu­ment wil zijn.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose