link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vacatures Kerkbestuur

gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020
Vacatures Kerkbestuur

Ramon Weren heeft aange­ge­ven dat hij zijn eerste termijn binnen het kerk­bestuur niet verlengt en dat betekent dat wij na vier jaar einde van dit jaar afscheid van hem moeten nemen onder dankzeg­ging voor alle inzet voor onze pa­ro­chie.

Met zijn vertrek komen er twee vacatures vrij in het bestuur:

Se­cre­ta­ris

Draagt zorg voor de corres­pon­dentie namens de pa­ro­chie; ont­vangt de te bespreken post­stukken; draagt zorg voor de agenda van de bestuurs­ver­ga­de­ring en notuleert de ver­ga­de­ringen. De se­cre­ta­ris wordt onder­steund door een fulltime pa­ro­chie­secre­ta­riaat.

Lid Com­mu­ni­ca­tie

zorgt voor de in­for­ma­tie­voor­zie­ning intern en extern. Te denken valt aan de web­si­te, het pa­ro­chie­blad, nieuws­brie­ven, maar ook aan contacten met locale media. Zorgt tevens voor het uit­werken van het com­mu­ni­ca­tie­plan en het bewaken van de huis­stijl.

Wij zijn op zoek naar be­stuurs­le­den die weten wat or­ga­ni­se­ren en aanpakken is, die soepel met vrij­wil­li­gers kunnen omgaan en hen op een ef­fec­tieve manier kunnen aansturen, die met moderne com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len kunnen omgaan, die affini­teit hebben met het Rooms Katho­lie­ke geloof en die zich uitgedaagd voelen deze kerk binnen de ge­meen­te Asten en de ge­meen­te Someren gestalte te willen geven? Herkent u zich in dit pro­fiel? Dan bent u mis­schien wel degene die wij zoeken!

Taak pa­ro­chie­bestuur

Het doel en de taak van een pa­ro­chie­bestuur zijn vast­ge­legd in het ‘Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een pa­ro­chie van de Rooms-katho­lie­ke Kerk in Neder­land’. Zij bestuurt de pa­ro­chie voor zover het betreft het pa­ro­chi­aal vermogen en de zorg voor een doel­ma­tige aanwen­ding daar­van ten bate van de pa­ro­chie, met inachtne­ming van het ker­ke­lijk recht en de bis­schop­pe­lijke voor­schriften.

Tot de taak van het pa­ro­chie­bestuur behoren:

  • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken
  • Finan­ciële zaken
  • Het ver­rich­ten van rechtshan­de­lin­gen en het aan­gaan van over­een­kom­sten ten name van de pa­ro­chie
  • Het bestuur is ook de werk­ge­ver van ons personeel
  • Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pas­to­raal beleid
  • Tenslotte ver­te­gen­woor­digt het bestuur de pa­ro­chie rich­ting het bisdom, maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en als er formele contracten wor­den af­ge­slo­ten

De pastoor is van rechtswege voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur. Elk bestuurslid heeft een aan­dachts­veld, een portefeuille. Op die portefeuille is zij of hij het aanspreek­punt van het bestuur. Pa­ro­chie­be­stuurs­le­den wor­den voor een periode van vier jaar benoemd door de bis­schop op voor­dracht van het pa­ro­chie­bestuur. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoem­baar. 

Op grond van erva­ring wordt een tijdsbeste­ding van minimaal vier uur per week inge­schat. Be­lang­rijk is dat in het bestuur als geheel de ver­schil­lende kwali­teiten be­schik­baar zijn. Ook kan het bestuur zich laten onder­steunen door een com­mis­sie die als een team werkt en waarin kwali­teit wordt verbreed en tijds­be­las­ting kan wor­den geba­lan­ceerd.

Contact

Heb je in­te­res­se en voel je er wat voor om je in te zetten voor de pa­ro­chie, dan kunt u een mail sturen naar de pastoor:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose