link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch

gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2020

Hier­on­der vindt u de eerste maan­de­lijkse jon­ge­rennieuws­brief van ons Bisdom Den Bosch. We hopen u weer te ont­moe­ten komend werk­jaar en wensen u veel zegen en alle goeds toe met vele waarde­volle ont­moe­tingen.

JBDB On Tour 1: Een jonge katho­liek zijn

JBDB on Tour, een nieuw ini­tia­tief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar! Ook in dit najaar zullen we een drietal ver­die­pings­avon­den voor jon­ge­ren (16-30 jaar) aanbie­den, waarbij de gedele­geerde voor Jeugd & Jon­ge­ren in ons bisdom – René Lamers – ons mee die diepte in neemt rondom het thema ‘een jonge katho­liek zijn’. Kan een jonge katho­liek modern zijn? Geloven in het dage­lijks leven.. hoe doet je dat? En heb je daar nog iemand anders voor nodig? Ben je nieuws­gie­rig gewor­den en wil je graag deel­ne­men aan deze avond? Let op: er is een maximaal deel­ne­mersaantal van 18 personen, dus wacht niet te lang!

Jon­ge­renreis Oeganda

Jong Bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert een jon­ge­renreis (18+) naar Oeganda in de zomer van 2021!
“Want in de ont­moe­ting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand houtskool, in de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ont­moe­ting met de oude man die bij een hut zit of het jonge kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij ver­telt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en veran­derd. Durf te voelen en durf te luis­te­ren”! Durf jij mee te gaan? Bin­nen­kort volgt meer in­for­ma­tie!

Voor in jouw agenda…

Dit jaar hebben wij een aan­ge­past jaar­pro­gramma. Een aantal vaste ac­ti­vi­teiten zijn weg­ge­haald, omdat ze simpelweg niet te or­ga­ni­se­ren waren onder de hui­dige Corona­maat­re­ge­len. Dit geeft daar­en­te­gen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaar­pro­gramma zou­den willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje be­zin­ning voor ie­der­een dus!
Zie hier­on­der een over­zicht van de hui­dige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, deze nieuws­brief of JBDB Whatsappservice (stuur een berichtje naar 06-2858 1884).

Tot snel!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose