link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brabantse prijs voor de schilderkunst 2020

Uitnodiging aan r.k. kunstschilders

gepubliceerd: dinsdag, 18 augustus 2020
Doornenkroning (Jeroen Bosch)
Doornenkroning (Jeroen Bosch)

Rooms-katho­lie­ke kunst­schil­ders wor­den uit­ge­no­digd om mee te dingen naar een prijs die speciaal in het leven is ge­roe­pen om de schil­der­kunst een impuls te geven.

Brief van paus Johannes Paulus II aan de kunste­naars

In­spi­ra­tie­bron voor deze schil­der­op­dracht is de brief van H. paus Johannes Paulus II aan de kunste­naars, ge­schre­ven met Pasen 1999.

In­schrij­ving voor deelname

In­schrij­ving voor deelname is moge­lijk vanaf 1 juli t/m 15 sep­tem­ber 2020. De werken wor­den ten­toon­ge­steld bij Galerij-Museum-Bies, Bosscheweg 15 te Aarle-Rixtel (N.Br.) van 15 de­cem­ber 2020 t/m 31 januari 2021.

Drie schil­der­stukken

Om de beoor­de­lings­com­mis­sie een indruk te verschaffen van uw werk, dienen wij uiter­lijk 15 sep­tem­ber foto­ma­te­riaal via mail of per post van U te ont­van­gen.

Bij voor­keur van drie schil­der­stukken, dit kan oud en/of recent werk zijn:
(deze maximale maten zijn inclusief eventuele omlijs­ting)

  • 1 groot werk, maximale hoogte 1,50 m
  • 1 middelgroot werk, maximale breedte 70 cm
  • 1 klein werk, maximale breedte 35 cm

Regels

  • Teke­ningen, schetsen, grafiek en ontwerpen zijn uit­ge­slo­ten. De prijs is puur om de schil­der­kunst in het leven ge­roe­pen.
  • Vóór 15 ok­to­ber laat de beoor­de­lings­com­mis­sie U weten of uw werk­stukken be­ant­woor­den aan de criteria uit het do­cu­ment van H. Johannes Paulus II.
  • Ver­vol­gens wor­den door Galerij-Museum-Bies de prak­tische zaken voor de verkoop­ten­toon­stel­ling met U be­spro­ken.
  • Op Drie­ko­nin­gen­zon­dag 3 januari 2021 wordt de prijswin­naar bekendgemaakt door de jury, die uit vijf personen bestaat.

Details

inschrijf­ter­mijn: 1 juli t/m 15 sep­tem­ber 2020
tele­foon: 0492-381870 of 06-36001971
e-mail: info@galerij-museum-bies.nl
web­si­tes: www.brabantse­prijsvoorde­schil­der­kunst.com
www.galerij-museum-bies.nl
info: Rob Elings
rob45elings@gmail.com
06-55386708

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose