link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uw bijdrage aan Kerkbalans 2020

gepubliceerd: woensdag, 15 juli 2020

Beste medepa­ro­chi­aan,

Actie KerkbalansHet is nu stil… Té stil in onze kerken en in ons normaal ge­spro­ken bruisend pa­ro­chie­cen­trum. Wij als pastores voelen ons ont­hand: in de agenda zijn álle afspraken door­ge­haald. We missen de kerk­gan­gers, de koren, de acolieten en mis­die­naars, de lectoren en ga zo maar door.

We maken sámen een ongekende tijd en zéér onzekere tijd door. Er zijn veel afscheids­vie­ringen en de pastores geven daar, met inachtne­ming van de richt­lij­nen, in be­schei­den li­tur­gie vorm aan. Het doet pijn, alle gemis… de bij­zon­dere omstan­dig­he­den bij het ziek-zijn en bij onze dier­ba­re over­le­de­nen.

In gebed verbon­den

We hebben eigen­lijk momenteel niets in de hand. Laten we in gebed met elkaar verbon­den blijven. Onze onmacht uit han­den geven. Speciaal bid­dend voor hen - ook in onze pa­ro­chie - die getroffen zijn door het corona­vi­rus en leven in onzekere en soms ook eenzame tij­den. Biddend voor hen die gestorven zijn ten gevolge van dit alles.

Als pa­ro­chie willen we tóch proberen op afstand nabij te zijn. Weet dat wij u missen! We zien uit naar het weer sámen vieren in onze kerken, het sámen­ko­men in de diverse locaties binnen onze mooie pa­ro­chie. Maar dat zal nog wel om (véél) geduld vragen. Terwijl alles stil ligt en er geen gel­den binnen­ko­men door collectes of ker­ke­lijke diensten, blijven de reke­ningen toch binnen­ko­men. Leningen moeten toch afgelost wor­den; on­der­houd moet toch betaald wor­den.

Daarom doen wij – ook in deze crisis­tijd – een beroep op uw gul­heid. De Fran­cis­cus­paro­chie vraagt om uw jaar­lijkse bijdrage via de actie ‘Kerk­ba­lans’. De pa­ro­chie krijgt geen subsidie en de vaste kerk­gan­gers alleen kunnen de kerk niet in stand hou­den. Daarom wil ik u, als lid van de pa­ro­chie, om hulp vragen.

Jaar­lijkse inzamelingsactie

Kerk­ba­lans is een jaar­lijkse inzamelingsactie, uit­slui­tend bestemd voor de plaat­se­lijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pas­to­rale werk, waardoor de pa­ro­chie aan­dacht en zorg kan beste­den aan het lief en leed van mensen. Uw gift wordt met name ook gebruikt voor on­der­houd van de kerk­ge­bouwen.

Uw bijdrage

Na­tuur­lijk is elke bijdrage, zowel groot als klein, van harte welkom. De Fran­cis­cus­paro­chie wil graag in ons mid­den bouwen aan een ge­meen­schap van gelo­vi­ge ver­bon­den­heid. Geeft u ons daartoe de kans?

U kunt uw bijdrage overmaken naar reke­ning:
NL44 RABO 0163 6400 09
ten name van de R.K. Fran­cis­cus­paro­chie

Veel harte­lijke en meelevende groeten en hope­lijk tot spoe­dig ziens!
Blijf gezond en let op elkaar!

Met vrien­de­lijke groeten,

Pastoor Pieter Scheepers
Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren

PS. Na­tuur­lijk kunt u uw bijdrage ook voldoen via een machti­ging bij uw bank en zo onze pa­ro­chie jaar­lijks finan­cieel blijven onder­steunen.

 

Kerkbalans - Omzien naar elkaar doen we samen!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose