link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het feest van de Zoete Moeder en Zomer 2020

Twaalfde woord van bemoediging

gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2020
foto: Wim Koopman
De Zoete Moeder van Den Bosch
De Zoete Moeder van Den Bosch

In Neder­land nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantie­pe­rio­de breekt aan. En ook het ker­ke­lijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de corona­pan­de­mie immers het ker­ke­lijk leven in ons bisdom flink geraakt.

Vie­rin­gen in gesloten kerken; veel zieken­zorg en uit­vaar­ten maar ook lezingen die wer­den afgezegd. Bijna alle ver­ga­de­ringen kon­den alleen digi­taal wor­den gehou­den. Gelukkig heeft de rege­ring recent ver­soe­pe­lingen kunnen door­voeren die ook het ker­ke­lijk leven doen opleven. Als bis­schop heb ik pas­to­rale teams, besturen, reli­gi­euzen en vele andere gelo­vi­gen in de afgelopen maan­den willen bemoe­digen met pas­to­rale brieven. Bijna iedere week schreef ik een derge­lijke brief. Met dit twaalfde Woord ter bemoe­diging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal wordt waar­schijn­lijk nooit meer het oude normaal. Maar gelukkig is het virus onder controle en kan de samen­le­ving weer beter ademhalen. De druk op de zieken­hui­zen is sterk vermin­derd. Er is veel meer bewe­gings­vrij­heid. Voor de ko­men­de tijd moeten wij vooral hopen dat de econo­mische nadelige gevolgen, ook voor de Kerk, tij­de­lijk zullen zijn.

Feest van de Zoete Moeder

Tra­di­tio­neel is 7 juli het feest van de Zoete Moeder. In de stad ’s-Hertogen­bosch in het bij­zon­der en binnen ons bisdom in het alge­meen. Al eeuwen ver­trouwen gelo­vi­gen op het gebed van Maria bij haar Zoon. Maria is een voor­beeld van diep geloof maar zij wil ons ook bemoe­digen in onze trouw aan Christus. In de afgelopen maan­den werd de Eucha­ris­tie in besloten kerken gevierd maar veel kerken en kapellen waren open voor privégebed. Niet alleen de Sint Jan maar ook andere Maria­plaatsen binnen ons bisdom zijn druk bezocht. Talloze kaarsen zijn aangestoken. En met de kaarsen wor­den evenzovele gebe­den naar de Moeder van de Heer gezon­den. Dit jaar wordt het feest van de Zoete Moeder, zoals zoveel andere festivi­teiten, sober gevierd. Maar de devotie voor de moe­der van de Heer blijft gelukkig een constante factor in het ge­loofs­le­ven van katho­lie­ken binnen ons bisdom.

Dag voor de Pries­ters

Ook de Dag voor de Pries­ters kan van­wege de corona­maat­re­ge­len op 7 juli helaas niet door­gaan. Hoewel de over­heid recent veel ver­soe­pe­lingen heeft doorge­voerd, blijft de an­der­halve­me­ternorm van kracht. Dat maakt het or­ga­ni­se­ren van een bij­een­komst of feest met veel mensen op zijn minste las­tig en vaak ook onmoge­lijk. Hope­lijk lukt het wel om begin sep­tem­ber een dio­ce­sane ont­moe­ting aan het begin van het werkseizoen 2020 – 2021 te or­ga­ni­se­ren. Ik heb de gewoonte om tij­dens de jaar­lijkse Pries­ter­dag een korte toe­spraak te hou­den. Dit Woord ter bemoe­diging komt daarvoor in de plaats.

Ik wil de pries­ters van ons bisdom oprecht danken voor alles wat zij in de afgelopen maan­den hebben gedaan. Ik denk aan het bemoe­digen van zieken en rouwen­den maar ook het waar­dig afscheid nemen van de vele doden. Er was veel pijn, angst en verdriet. Maar er was ook naasten­liefde, opoffe­ring en saam­ho­rig­heid. Ik vermoed dat de inzet van de Kerk voor zieken, rouwen­den en gestorvenen, ook ver buiten onze geloofs­ge­meen­schap, zeer is ge­waar­deerd. Graag noem ik ook de diaconale ac­ti­vi­teiten die in veel pa­ro­chies zijn gehou­den. Ik denk aan het inzamelen van producten voor onze Voedsel­banken, het doen van bood­schappen voor iemand in de buurt maar ook de vele tele­foontjes en mailtjes om de een­zaam­heid van mensen even te door­bre­ken. In mijn bele­ving de Kerk op haar best. Samen met diakens, pas­to­raal werkers en veel andere gelo­vi­gen is er in deze bij­zon­dere periode toch heel veel (digi­taal) werk verzet, waarvoor ik als bis­schop mijn pries­ters heel bij­zon­der wil danken.

Vrij­heid en verant­woor­de­lijk­heid

De school­va­kan­ties zijn in aan­tocht. Binnen de pa­ro­chies komt er dan ook een periode van relatieve rust. De ere­dienst gaat door maar veel andere ac­ti­vi­teiten komen voor een tijdje te ver­val­len. Tijd om even een stap terug te zetten. Tijd voor meer be­zin­ning en gebed. Tijd ook om ons voor te berei­den op het nieuwe werkseizoen 2020- 2021. Gelukkig is na 1 juni het ker­ke­lijk leven steeds meer op gang geko­men. Stap voor stap is de ker­ke­lijke regel­ge­ving verruimd. Met name vanaf 1 juli zijn er nog meer moge­lijk­he­den voor de Kerk. Alleen blijft de an­der­halve­me­ternorm van kracht. En na­tuur­lijk allerlei hygiënemaat­regelen.

Na de tijd van de intel­li­gente lockdown komt nu de tijd van de intel­li­gente bur­ger, zo sprak de minister- presi­dent. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De toe­komst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en een vaccin zijn alert­heid en voorzich­tig­heid gebo­den. Wij moeten een tweede piek van besmet­tingen met veel zieken en doden voor­ko­men. Een en ander impli­ceert ver­stan­dig en verant­woor­de­lijk han­de­len. Chris­te­lijke vrij­heid betekent immers niet vrij­heid, blij­heid en doen waar je zin in hebt. Integen­deel, chris­te­lijke vrij­heid heeft altijd ook te maken met verant­woor­de­lijk­heid. Ik mag een ander niet alleen niet scha­den maar ben ook ge­roe­pen om de ander lief te hebben en te dienen. Hope­lijk zullen katho­lie­ken hun verant­woor­de­lijk­heid voor de ge­zond­heid en het wel­zijn van anderen juist in de ko­men­de tijd beseffen en er naar han­de­len.

Tot slot

Ik hoop dat de ko­men­de zomer­tijd, bij alle onzeker­heid, voor allen ontspan­ning en rust zal geven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waar­schijn­lijk niet in een ver bui­ten­land maar meer in eigen omge­ving. Wij mogen ons in deze vakantie­tijd toe­ver­trou­wen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de ko­men­de zomer­tijd, onder de hoede van Christus, de Zon der ge­rech­tig­heid.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose