link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom terug in de kerk!

gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2020

Heel veel paro­chie­kerken wor­den op dit moment ‘coronaproof’ gemaakt om vanaf het eerste weekend van juli maximaal 100 personen te ont­van­gen. De pastores én gelo­vi­gen moeten zich hou­den aan allerlei maat­rege­lingen om alles gezond te hou­den.

RIVM-maat­regelen

Wij vragen ieder om alle gel­dende RIVM-maat­regelen, zoals an­der­halve meter afstand, hoesten en niezen in de elleboog en thuis blijven bij verkoud­heids­klach­ten en/of verho­ging, strikt na te leven.

Reserveren

Reserve­ring voor een vie­ring is nood­za­ke­lijk. U kunt langs­ko­men of bellen:

  • Voor Asten don­der­dag tussen 10.00 en 16.00 uur en van 19-20 uur via tele­foon 0493-691315
  • Voor Heus­den: aanmel­den aan de deur; Vol is vol
  • Voor Ommel: via Christa Haazen op don­der­dag en vrij­dag tussen 14-16 uur via 06-57278346
  • Voor Lierop: aanmel­den aan de deur; Vol is vol
  • Voor Someren-Dorp: Patricia Kloppers, Vrij­dag tussen 9-11 uur en 19-20 uur: 0493-844762
  • Voor Someren-Eind: Via Nelly van Houts; Per mail, voordeur of tele­foon: 0493-493100
  • Voor Sluis XIII: aanmel­den aan de deur. Vol is vol

U kunt slechts één week reserveren. Als die vie­ring vol zit, dan wordt u gevraagd of u op de lijst van de daarop­volgende week geplaatst wilt wor­den. Kom op tijd, zodat er geen opstop­pingen ontstaan aan de kerkdeur.

Hygiëne-maat­regelen

Er zijn speciale hygiëne-maat­regelen, zoals bij binnen­komst het ontsmetten van de han­den met desinfec­te­rende zeep. Na de vie­ring wor­den de kerk­banken, de klinken, leu­ningen etc. gereinigd.

An­der­halve meter

Tussen de zit­plaatsen is er an­der­halve meter ruimte. In iedere kerk wordt er een looprich­ting aange­ge­ven. Bij binnen­komst in de kerk wordt aange­ge­ven waar u kunt gaan zitten.

Geen zang

Voorlopig zal koorzang en samenzang nog niet moge­lijk zijn. Daarom zullen de vie­rin­gen opge­luis­terd wor­den met orgelspel.

Collecte

Bij het uit­gaan van de kerk wordt de collecte gehou­den. Bij de uitgangen van de kerk staan collecte­mand­jes of collectebussen.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar het bankreke­ning­num­mer van de pa­ro­chie:

  • reke­ning NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten

Vre­des­wens

We wensen elkaar van harte vrede en alle goeds toe bij onze sa­men­komsten. Die wens vanuit het hart zal niet gepaard kunnen gaan met een handdruk, maar een kleine bui­ging naar elkaar, gevouwen han­den, ook dat kan uitdruk­king geven aan onze vre­des­wens.

Communie

Ook bij het ter communie gaan is het be­lang­rijk om er voor te zorgen dat niemand besmet raakt. Tege­lijker­tijd is dat een eerbie­dig en bij­zon­der moment waarbij het Jezus zelf is die uitno­digt aan Zijn tafel. In onze kerken zal alleen de pastor de communie uitreiken. Hij geeft ook de richt­lij­nen.

Verlaten van de kerk

Na de vie­ring wor­den de mensen ver­zocht achter elkaar op gepaste afstand de kerk te verlaten. Zorg ook voor voldoende afstand bij het onts­te­ken van devo­tiekaarsen bij Maria.

Koffie drinken

Omdat het moei­lijk is om met zoveel mensen an­der­halve meter afstand te bewaren en tege­lijk met elkaar een gesprek te voeren, zal het niet moge­lijk zijn om na de vie­ring samen koffie te drinken. Ook zijn de gezellige ont­moe­tingen op het kerk­plein niet gewenst!

We hopen dat we samen op een zo veilige en verant­woorde manier ons geloof al vierend weer kunnen beleven.

Pas­to­raal team en Pa­ro­chie­bestuur


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose