link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van de herschepping - Pinksteren 2020

Negende woord van bemoediging

gepubliceerd: maandag, 25 mei 2020
foto: Bisdomdenbosch.nl
Feest van de herschepping - Pinksteren 2020

Het Paas­feest, Hemel­vaart en ook het Pinkster­feest vieren wij dit jaar met gesloten kerk­ge­bouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksge­zond­heid, in de ogen van de over­heid en de Neder­landse bis­schop­pen, stringente regels nood­za­ke­lijk.

Met name ouderen zijn extra kwets­baar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerk­ge­bouwen voor het vieren van de li­tur­gie. Een en ander impli­ceerde uiterste voorzich­tig­heid. Want de ere­dienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van mede­mensen wor­den. Na­tuur­lijk heeft dat bij veel gelo­vi­gen uitermate veel pijn en verdriet gegeven, niet in de laatste plaats ook bij de pries­ters en de bis­schop­pen. De onmoge­lijk­heid om de Heilige Communie te ont­van­gen en de beper­king tot de gees­te­lij­ke communie is voor talrijke gelo­vi­gen een heel groot offer geweest. Mede door de grote discipline en uit­hou­dings­ver­mo­gen van verreweg de meeste Neder­lan­ders lijkt het virus enigszins onder controle te zijn. Maar zolang er geen afdoende medicijnen voor pa­tiën­ten zijn ont­wik­keld en vooral zolang er geen vaccin tegen het virus is gevon­den, is uiterste alert­heid nood­za­ke­lijk. Zowel van de rege­ring als van ons als mensen van de Kerk.

Ker­ke­lijke her­schep­ping

Pink­ste­ren vormt het feest van Gods Geest. Wij lezen in het Nieuwe Testa­ment dat tij­dens het eerste Pinkster­feest angs­tige en lam­ge­sla­gen leer­lin­gen van Jezus weer moed vatten. Zij beëindigen een zelfgekozen afzon­dering. De deuren en ramen gaan open. In kracht van de heilige Geest ver­kon­di­gen zij Gods grote daden met als kern Gods onvoor­waar­de­lijke liefde en trouw in Jezus Christus. Pink­ste­ren betekent in zekere zin de geboorte van de Kerk. De leer­lin­gen staan op uit hun verlam­ming en vatten moed om als mis­sio­na­rissen te gaan getuigen. Tegen die ach­ter­grond mogen wij Pink­ste­ren het feest van de her­schep­ping noemen.

Aller­eerst in Jeru­za­lem, maar al snel ook buiten de stad, wor­den volgelingen van Jezus actief. Eerst wor­den Joodse mensen aan­ge­spro­ken. Maar al spoe­dig wordt dui­de­lijk dat God de poort van het geloof heeft open­ge­zet voor alle mensen. Het Evan­ge­lie heeft een uni­ver­se­le strek­king. Uit alle volkeren, rassen en talen wor­den mensen uit­ge­no­digd hun hart aan het Evan­ge­lie te geven en in vriend­schap met de levende Christus te gaan leven.

In deze dagen beleven wij, als gelo­vi­gen in Neder­land, in zekere zin ook een her­schep­ping, of op zijn minst een ker­ke­lijke herstart. De ver­soe­pe­lingen die maat­schap­pe­lijk moge­lijk zijn, bie­den ook voor onze Kerk nieuw per­spec­tief. Nog voorzich­tig en stap voor stap. In de maand juni gaat het om eucha­ris­tie­vie­ringen met der­tig gelo­vi­gen. En per 1 juli zal dat met hon­derd gelo­vi­gen moge­lijk zijn. Op Sacra­ments­dag, zon­dag 14 juni, zal na drie maan­den weer de Heilige Communie wor­den uit­gereikt. Tenzij een tweede besmet­tingsgolf roet in het eten gooit en de over­heid alsnog nieuwe beperkende maat­regelen moet afkon­digen. Alles bijeen zijn de ver­soe­pe­lingen een reden tot grote dank­baar­heid.

De bis­schop­pe­lijke regels die vanaf 1 juni gel­den, hebben niet overal gejuich opge­roe­pen. Som­mi­ge regels wor­den als extreem voorzich­tig beleefd. Ik besef dat de bis­schop­pen veel van de pastores en besturen vragen om de ker­ke­lijke herstart in goede banen te lei­den. Het zou fan­tas­tisch zijn als de stringente regels spoe­dig kunnen wor­den versoe­peld. Maar zolang het virus onder ons is, mag juist van de Kerk als morele instantie, wor­den verwacht dat zij optimaal zorgt voor de ge­zond­heid van mensen. Ik heb alle ver­trouwen dat pas­to­rale teams en besturen op dit punt pru­dent zullen han­de­len.

Door de crisis zijn heel veel pastores op digi­taal terrein crea­tief gewor­den. Gelukkig kon zo in veel gevallen de li­tur­gie van de Kerk bij de gelo­vi­gen gebracht wor­den en kon ook op cateche­tisch en diaco­naal terrein het nodige werk doorgang vin­den. Zo hoor ik van meer­dere pries­ters dat zij langs de digitale weg catechese geven of met hun jon­ge­ren in contact blijven. Laten wij hopen dat bij de doorstart van het ker­ke­lijk leven de moge­lijk­he­den van de techniek optimaal wor­den benut voor een nieuwe missio­naire inzet.

Maat­schap­pe­lijke her­schep­ping

Het virus heeft naast medische ook grote sociale gevolgen. Ik noem alleen al de een­zaam­heid van ouderen én jon­ge­ren. Steeds dui­de­lijker wordt echter ook de sociaalecono­mische impact van de we­reld­wijde pandemie. Vele miljoenen mensen zijn werkeloos gewor­den en vele miljar­den zijn ver­dampt. De corona­cri­sis raakt de wereld in een tijd van grote maat­schap­pe­lijke uit­dagingen. Wij ston­den immers al vòòr de crisis voor de taak om de wereld tot 2050 recht­vaar­diger en duurzamer te maken. Wij vieren dit jaar het lustrum van de en­cy­cliek Laudato Si. In 2015 schreef onze paus dit baan­bre­kende do­cu­ment en de inhoud is van uitermate groot belang tot op de dag van vandaag.

Paus Fran­cis­cus komt op voor een cultuur van het leven. In de visie van de paus gaat het dan niet alleen om het bescher­ming van het ongeboren leven en het oude, aftakelende leven maar ook om we­reld­wijde sociale recht­vaar­dig­heid en de bescher­ming van de aarde als ons gemeen­schap­pe­lijk huis. Wij moeten de ko­men­de jaren onze blik steeds meer verbre­den en niet alleen zorgen voor mensen maar ook voor onze dieren en planten.

De directeur van het Sociaal Cultureel Plan­bu­reau, Kim Putters, citeerde recent in een inter­view het Engelse spreek­woord Never waste a good crisis. De corona­cri­sis vormt voor over­he­den, onderne­mingen en bur­gers een extra uit­daging om de totale economie ver­der te verduur­za­men, massale verspilling van voedsel en grond­stof­fen ef­fec­tief te bestrij­den en te komen tot een betere ver­de­ling van de goe­de­ren van deze wereld. Om dit te rea­li­se­ren doet de paus een oproep tot een eco­lo­gische beke­ring. Wij moeten recht doen aan de armen en vluch­te­lingen van deze wereld en goed omgaan met Moeder Aarde. In de ko­men­de jaren moet deze we­reld­wijde transitie meer en meer gestalte krijgen. Een gewel­dige opdracht voor de gehele mens­heid. De Pinkstergeest kan chris­te­nen in­spi­re­ren tot deze maat­schap­pe­lijke her­schep­ping die de ko­men­de decennia zal moeten plaats­vin­den. Paus Fran­cis­cus roept in Laudato Si op tot een bun­de­ling van alle spi­ri­tu­ele krachten, chris­te­nen, anders­ge­lo­vigen en ongelo­vi­gen. De inzet voor meer recht­vaar­dig­heid en bescher­ming van de schep­ping vormt immers een opdracht voor alle mensen, ongeacht hun gods­dienst of levens­over­tui­ging. Wij geloven dat Gods Geest ver buiten de Kerk aan het werk is. Het ware, goede en schone buiten de chris­te­lijke cultuur­kring mogen wij dank­baar zien als het werk van Gods Geest.

Kom Schepper Geest

Op weg naar het Pinkster­feest bid­den wij om de komst van Gods schep­pen­de en her­schep­pen­de Geest. Zowel ker­ke­lijk als maat­schap­pe­lijk staan wij voor grote uit­dagingen. De Geest wil chris­te­nen in­spi­re­ren om de verant­woor­de­lijk­heid van hun doopsel serieus te nemen en te bouwen aan missio­naire pa­ro­chies rondom Christus. Tevens staan wij voor de uit­daging om een bijdrage te leveren aan een maat­schap­pe­lijke her­schep­ping. Opdat recht wordt gedaan aan de waar­dig­heid van alle mensen als schepselen van God en de aarde, die ons draagt en voedt, wordt beschermd. God is de eige­naar van deze aarde. Wij zijn niets meer dan rent­mees­ters en hoveniers.

Vanuit deze over­tui­ging wens ik u een Zalig Pinkster­feest.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose