link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vijf jaar encycliek Laudato Sií

gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020

Paus Fran­cis­cus heeft op 3 maart jl. chris­te­nen overal ter wereld uit­ge­no­digd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegen­heid van de vijfde ver­jaar­dag van de en­cy­cliek. Hij stelde in zijn uit­no­di­ging de ind­ringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kin­de­ren die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katho­lie­ken ter harte zullen nemen.

De visie van on­der­lin­ge ver­bon­den­heid van Laudato si’ is juist nu bij­zon­der actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd wor­den gebo­den door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbon­den.’

In zijn video­bood­schap roept bis­schop De Korte op stil te staan bij de drie belangijkste thema’s uit de meest recente sociale en­cy­cliek Laudato si’ (over de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis):

  • opkomen voor de cultuur van het leven
  • we­reld­wijde sociale ge­rech­tig­heid
  • onze aarde zo goed moge­lijk te be­scher­men

 

Zondag 24 mei 12.00 uur

Op zon­dag­mid­dag 24 mei, om precies 12.00 uur lokale tijd, zullen katho­lie­ken overal ter wereld in ver­bon­den­heid met elkaar, met de schep­ping en met de meest kwets­ba­ren het­zelfde gebed uit­spre­ken. Geloofs­ge­meen­schappen die hieraan deel­ne­men wor­den uit­ge­no­digd dit aan te geven op de speciale web­si­te www.laudatosiweek.org

Hierbij de Neder­landse vertaling van het speciale gebed voor de Laudato si’-Week:

Liefde­volle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw even­beeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schep­ping,
ons gemeen­schap­pe­lijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen wor­den.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schep­ping.

Help ons te beseffen dat ons gemeen­schap­pe­lijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toe­koms­tige gene­ra­ties,
en dat het onze verant­woor­de­lijk­heid is haar te behoe­den.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en mid­de­len te vin­den om te leven.

Wees aanwe­zig bij hen die in nood verkeren in deze moei­lijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achter­ge­la­ten en vergeten te wor­den.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en een­zaam­heid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarach­tige omme­keer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de ver­an­de­ringen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbon­den zijn,
mogen wij ons laten raken en in bewe­ging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bid­den dit door Christus, onze Heer.

Amen

Meer in­for­ma­tieParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose