link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laudato sií week

Zaterdag 16 t/m zondag 24 mei 2020

gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020

Paus Fran­cis­cus heeft op 3 maart jl. in een video­bood­schap katho­lie­ke ge­meen­schappen overal ter wereld uit­ge­no­digd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit van­wege de vijfde ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ - over de zorg voor de schep­ping als ons gemeen­schap­pe­lijk huis. Hij stelt in zijn bood­schap de ind­ringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kin­de­ren die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katho­lie­ken in mei ter harte zullen nemen.

Bekijk hier de video­bood­schap van paus Fran­cis­cus:

 

Het Vati­caanse de­par­te­ment (‘di­cas­te­rie’) voor de in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling is nauw betrokken bij de organi­sa­tie van de Laudato si'-Week. Verder werken tien­tal­len inter­na­tio­nale en lan­de­lijke katho­lie­ke organi­sa­ties mee, waar­on­der de Global Catholic Climate Move­ment, Caritas Inter­na­tio­nalis, Cidse en de inter­na­tio­nale vereni­ging van generale oversten (USG/UISG).

Alles is verbon­den

De visie van on­der­lin­ge ver­bon­den­heid van Laudato si’ is juist nu bij­zon­der actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd wor­den gebo­den door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbon­den.’

De Laudato si’-Week is een gelegen­heid voor geloofs­ge­meen­schappen we­reld­wijd om bijeen te komen, zich ge­za­men­lijk te be­zin­nen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toe­komst heeft.

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Van zater­dag 16 t/m zater­dag 23 mei vin­den er online trai­ningen plaats rond spiri­tua­li­teit, duur­zaam­heid, kerkop­bouw, sociale actie.

De afslui­ting vindt plaats op zon­dag 24 mei, met een we­reld­wijde dag van gebed.

Een gebed voor de gehele wereld

Op zon­dag­mid­dag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katho­lie­ken overal ter wereld in ver­bon­den­heid met elkaar, met de schep­ping en met de meest kwets­ba­ren het­zelfde gebed uit­spre­ken. Geloofs­ge­meen­schappen die hieraan deel­ne­men wor­den uit­ge­no­digd dit aan te geven op de speciale web­si­te www.laudatoweek.org Het gebed kan via sociale media wor­den gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Gemeen­schap­pe­lijk gebed

bij het vijf­ja­rig jubileum van Laudato si’

Liefde­volle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw even­beeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schep­ping,
ons gemeen­schap­pe­lijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen wor­den.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schep­ping.

Help ons dat wij ons bewust wor­den dat ons gemeen­schap­pe­lijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toe­koms­tige gene­ra­ties,
en dat het onze verant­woor­de­lijk­heid is haar te behoe­den.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en mid­de­len te vin­den om te leven.
Wees aanwe­zig bij hen die in nood verkeren in deze moei­lijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achter­ge­la­ten en vergeten te wor­den.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en een­zaam­heid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarach­tige omme­keer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de ver­an­de­ringen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbon­den zijn,
mogen wij ons laten raken en in bewe­ging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bid­den dit door Christus, onze Heer.

Amen

Ma­te­ri­aal voor de Laudato si’-Week

Katho­lie­ke ge­meen­schappen die aan­dacht willen beste­den aan de Laudato si’-Week, kunnen tips en sug­ges­ties vin­den op de speciale web­si­te van de Laudato si’-Week. Daar is ma­te­ri­aal te vin­den voor onder andere web­si­tes, sociale media en pa­ro­chie­bla­den.

De week vormt de start voor ver­dere be­zin­ning en actie. De di­cas­te­rie voor de in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling moe­digt geloofs­ge­meen­schappen aan om in mei ook al voor­be­rei­dingen te treffen voor de Wereld­ge­beds­dag voor de schep­ping (1 sep­tem­ber) en de ‘Periode van de schep­ping’ (1 sep­tem­ber – 4 ok­to­ber), een periode waarin chris­te­lijke kerken van alle deno­mi­na­ties extra aan­dacht beste­den aan de opdracht voor de aarde te zorgen en haar te behoe­den.

En ook na deze periode blijft aan­dacht gebo­den voor God’s schep­ping. Chris­te­nen uit de hele wereld zullen op de klimaattop van 2021 in Glasgow hun stem laten horen. Laudato si’ is voor velen, niet alleen katho­lie­ken, een houvast en gids op weg naar een betere wereld. De di­cas­te­rie voor in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling vraagt ons de Laudato si’-Week te be­schou­wen als begin van een “jaarlange weg van trans­for­ma­tie te mid­den van de hui­dige crisis, waarin wij ver­der gaan in gebed, be­zin­ning en voor­be­rei­dingen voor een betere wereld.”Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose