link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw katholiek aanbod

Hoe vind je God - Online

gepubliceerd: donderdag, 7 mei 2020

Katho­liek Alpha Centrum heeft een nieuw platform: Hoe vind je God - Online. De organi­sa­tie die bekend is van trai­ningen voor katho­lie­ke Alpha­cur­sussen en de online cursus WaaromJezus? komt deze tijd van zoveel moge­lijk thuis­blij­ven met een platform voor online catechese- en be­zin­ningsaanbod.

“Het is een bij­zon­dere Paas­tijd waarin we leven. Alles lijkt stil te vallen en velen maken zich grote zorgen om zieke dier­ba­ren, de toe­komst. Toch biedt deze tijd voor pa­ro­chies, gelo­vi­gen en (nog?) niet-gelo­vi­gen ook gewel­dige moge­lijk­he­den. Er is een prach­tig online aanbod waar u gebruik van kunt maken zon­der dat het u iets hoeft te kosten!”

Katho­liek Platform

“Graag presen­te­ren we het nieuwe katho­lie­ke platform HoevindjeGod-online.nl. Bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven. Het biedt ver­schil­lende cursussen en elke deel­ne­mer krijgt een per­soon­lijke e-coach.”

Help het platform bekend te maken

Nu er geen bij­een­komsten of ont­moe­tingen kunnen wor­den geor­ga­ni­seerd, is het goed om dit platform bekend te maken. Maar ook als deze tijd achter ons ligt, heeft de pa­ro­chie er baat bij: deel­ne­mers wor­den aan het einde van de cursus doorverwezen naar een passend aanbod in de pa­ro­chie! Er kunnen gratis posters en kaartjes wor­den besteld. Daar­naast is er een banner be­schik­baar voor pa­ro­chie- of vereni­ging­web­site. De gratis posters en uit­no­di­gings­kaar­tjes kunt u be­stel­len per e-mail. Graag vermel­den: naam, adres en het aantal dat u wilt ont­van­gen.

Aanbod

Concreet zijn er op dit moment twee stromen waar je aan kunt deel­ne­men. Bovendien wordt hard gewerkt aan uitbrei­ding van dit aanbod.

Hoe vind je Jezus

Cursus - Hoe vind je Jezus

Al 2000 jaar ont­dek­ken mensen wie Jezus is. Geen vaag figuur uit het verle­den! Dit aanbod biedt een aan­trek­ke­lijke omge­ving om het geloof te verkennen. Geef het door aan vrien­den, buren en familie.

Follow God's Voice

Cursus - Follow God’s Voice

God roept iedere mens. God roept jou. Jouw roe­ping is de weg naar echt geluk en een bete­ke­nis­vol leven. Jouw roe­ping is een bouwsteen van de Kerk van de toe­komst. Voor jon­ge­ren van 18-35 jaar!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose