link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria troost ons

Kapelaan Van Overbeek vanuit Ommel

gepubliceerd: donderdag, 23 april 2020
foto: Wim Koopman
Kapelaan Harold van Overbeek, Ommel
Kapelaan Harold van Overbeek, Ommel

Reeds vele eeuwen weten de mensen de weg naar Maria in Ommel te vin­den; naar ‘Onze Lieve Vrouw, de Troos­te­res in elke Nood’. Nu onze maat­schap­pij getroffen wordt door de hui­dige corona­cri­sis onder­vin­den wij (weer) aan den lijve wat ‘nood’ betekent. ‘Nood’ brengt voor veel mensen onzeker­heid, angst en pijn met zich mee.

In deze dagen bran­den bij het genade­beeld van Onze Lieve Vrouw van Ommel vele kaarsjes; meer dan normaal voor de tijd van het jaar. ‘Gelukkig’ weten velen (nog) de weg naar Maria in Ommel te vin­den alwaar zij al hun ‘nood’ aan haar voeten mogen neerleggen.

Want het is zoals bij een kind. Wanneer het angs­tig is of het heeft zich pijn gedaan: het eerste wat het doet is de steun en de bescher­ming zoeken bij zijn of haar moe­der. Een moe­der is het veilige baken in een onstuimige zee.

Het is zoals wij zingen in het lied ‘O reinste der schepselen’: “Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan? Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te ver­gaan? Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe ! Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.”

Wij onts­te­ken in deze dagen bij Maria een kaarsje opdat ons eigen hart ‘verlicht’ mag wor­den. Onze angsten, onzeker­he­den en pijnen wor­den door Maria ‘verlicht’, omdat zij ons nooit in de steek zal laten. Want: “Kan een moe­der haar kind vergeten?” (Jesaja 49, 15) Maria vergeet u niet! Maria wil u troosten!

Velen vin­den in deze dagen hun weg naar Ommel. Echter, vele ouderen zijn juist in deze onzekere dagen aan hun huis/kamer gekluisterd. Voor hun eigen vei­lig­heid blijven zij binnen, maar dat brengt wel beper­kingen en een­zaam­heid met zich mee. Juist nu zij de hulp van Maria zó hard nodig hebben, is het van belang dat zij weten dat zij niet alleen staan in hun angsten en verdriet. Maria vergeet hen niet!

Om dit te laten merken heeft de lokale omroep SIRIS een opname gemaakt bij het genade­beeld van Onze Lieve Vrouw van Ommel waar ik bij haar het Rozen­hoedje heb gebe­den. Dit werd iedere mid­dag om 17.00 uur uitgezon­den. Vooral de ouderen kunnen nu niet naar Ommel komen. Daarom komt Maria, - als het ware, - naar alle mensen thuis via de tele­vi­sie. In de afgelopen weken hebben velen kracht en troost mogen vin­den in het samen bid­den van het Rozen­hoedje. Ver­schil­lende mensen hebben me ook gebeld om te ver­tellen hoe fijn ze het von­den dat dit moge­lijk was. Voor velen was het bid­den van het Rozen­hoedje een licht­puntje, een baken, een ster, in hun dage­lijkse bestaan. Van mijn kant was het één van de weinige moge­lijk­he­den om ouderen nabij te kunnen zijn in deze moei­lijke tijd.

Ondanks dat er geen reguliere, publieke kerk­diensten meer kunnen wor­den opgedragen van­wege besmet­tings­ge­vaar, draag ik toch iedere dag privé de heilige Mis op. Ik doe dat niet alleen voor mij­zelf, maar juist ook voor alle gelo­vi­gen die het gebed nú zo hard nodig hebben. Anders gezegd: juist nu zie ik het als mijn her­der­lijke plicht om alle noden in deze wereld in het ‘misoffer’ aan God op te dragen. Juist nu wil ik bid­den voor alle mensen die getroffen zijn door het corona­vi­rus, voor alle mensen die zorg dragen voor hun zieke mede­mens, waar dan ook. Juist nu wil ik bid­den voor de zielenrust van allen die door het corona­vi­rus een eenzame dood zijn gestorven. Juist nu wil ik bid­den om ver­lich­ting, hoop en nieuwe moed.

In Ommel wordt vaak het bekende lied van Onze Lieve Vrouw van Ommel gezongen. Juist de woor­den van dit lied mogen ons in deze onzekere dagen tot steun zijn. Daarom zou ik u tot slot de tekst van het lied ter over­we­ging willen mee­ge­ven. Juist nu mag onze bede zijn: ‘Zoetste Moeder, Moeder sta ons bij, O Maria, sta ons altijd bij.’

Refrein: Zoetste Moeder, Moeder sta ons bij, O Maria sta ons bij. (2x)

O Maria die de beden, hoort van alle hier bene­den,
immer liefde­vol en blij, Moeder sta ons altijd bij. - Refrein

Sta ons bij in ’t moe­dig strij­den, in het trouw en fier belij­den
van het leven en de kracht, door uw Zoon aan ons gebracht. - Refrein

In de dorpen en de ste­den wordt, o Moeder, veel gele­den.
Geef aan ons een open hart voor elk kruis en elke smart. - Refrein

Steun ons als de last der jaren ons het leven komt verzwaren.
Maak ons, Moeder, stil en wijs, leid ons op de laatste reis. - Refrein

Wanneer u met mij een per­soon­lijk gesprek wilt hebben: neem gerust contact op!

Ik wens u en uw dier­ba­ren veel kracht, troost en zegen toe!

Kape­laan van Overbeek, Ommel:
0493-691415


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose