link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerken open voor aanbidding

En een blijk van naastenliefde

gepubliceerd: donderdag, 23 april 2020
Bid voor de Geestelijke Communie
Bid voor de Geestelijke Communie

Zolang de maat­regelen in ver­band met het corona­vi­rus nodig zijn en er ook voor de katho­lie­ke kerken ver­schil­lende maat­regelen gel­den, nodigen de bis­schop­pen gelo­vi­gen uit om voor aanbid­ding naar de kerk te komen.

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding (en in alle kerken en kapellen met een ta­ber­na­kel - red.) wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank. De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken.

Op deze manier kan het gebed des Heren (“Geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen. Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus, willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

Gees­te­lij­ke Communie

In de traditie van de Kerk heet dit de Gees­te­lij­ke Communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze Gees­te­lij­ke Communie is geen sacra­ment, maar “de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis”. - Johannes Tauler

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbid­ders
de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid”.
(Joh 4:23)

God kent het verlangen van ons hart. Al wie oprecht naar Jezus verlangt kan Hem ook zon­der sacra­men­tele communie in zijn hart ont­van­gen. Strek u, open en verlangend, uit naar Hem, of u nu stil in de kerk zit of thuis, mis­schien bij de H.Mis op tele­vi­sie. Hier­on­der twee gebe­den die u hierbij kunnen helpen.

“Mijn Jezus,
Ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles,
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Nu ik niet de H. Communie daad­wer­ke­lijk kan ont­van­gen
vraag ik U de genade
van de gees­te­lij­ke communie.
Omhels mij, en zuiver mijn verlangen
naar de hemelse Vader.
Draag mij in uw Geest,
en laat mij nooit
van U ge­schei­den wor­den.”

“Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment
te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U;
verlaat mij nooit meer.”

(Bron: Katho­liek Gebe­den­boek.
De gebeds­schat van de Kerk der eeuwen en de vernieuwde li­tur­gie
volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937)

Monstrans

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose