link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Extra Urbi et Orbi

gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020

Van­wege de corona­cri­sis heeft paus Fran­cis­cus voor de derde keer op een rij zijn zon­dagse Angelustoe­spraak in afzon­dering uit­ge­spro­ken in de Biblio­theek van het Apos­to­lisch Paleis. Een videoregistratie daar­van werd recht­streeks uitgezon­den door de Vati­caanse media.

Hij riep de gehele christen­heid op zich tot God te richten en bij Hem het einde van de pandemie af te smeken. Ook kon­digde hij een extra Urbi et Orbi aan. Na afloop van het Angelus liep de Heilige Vader naar het pau­se­lijke ap­par­te­ment, van­waar hij een zegenend gebaar maakte over een leeg Sint-Pieters­plein.

“Dier­ba­re broe­ders en zusters, in deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid sid­dert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten”, zei de paus na het bid­den van het Engel des Heren.

Woens­dag 25 maart 12.00 uur

“Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de lei­ders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd”, voegde de paus toe.

“Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meer­dere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten en wel aanstaande woens­dag­mid­dag. Want op 25 maart is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.”

Concreet vraagt de paus om op woens­dag 25 maart om 12.00 uur ge­za­men­lijk het Onze Vader te bid­den.

Vrij­dag 27 maart 18.00 uur

Fran­cis­cus kon­digde ook aan dat hij op vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een gebeds­dienst zal voorzitten op het bordes van de Sint-Pieters­basi­liek, tegen­over een leeg Sint-Pieters­plein. De paus nodigt alle gelo­vi­gen uit zich dan met hem in gebed te verenigen. “We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten.”

De zegen Urbi et orbi (voor de stad Rome en voor de wereld) is de tra­di­tio­nele zegen die de paus met Kerst­mis en Pasen en bij­zon­dere gelegen­he­den uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome.

Video van zon­dag 22 maart


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose