link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afgelast.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eer­der in ver­band met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 februari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag).

Al eer­der kon­digde paus Fran­cis­cus verge­lijk­ba­re maat­regelen aan. De maat­regelen die de over­heid in Neder­land heeft geno­men gel­den tot en met 6 april. De bis­schop­pen zien zich echter genood­zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslis­sing te nemen in ver­band met de voor­be­rei­dingen voor de li­tur­gische plech­tig­he­den, die niet goed plaats kunnen vin­den in de hui­dige situatie. Verder is de nood­zaak er van­wege de ge­zond­heid van de gelo­vi­gen, onder wie ook kwets­ba­re personen.

Voor de Chrisma­mis­sen in de bis­dom­men geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vin­den met de be­die­naren die nodig zijn voor de li­tur­gie, zon­der koor. Hierover, maar ook over de andere vie­rin­gen in de Goede Week en met Pasen, com­mu­ni­ce­ren de bis­dom­men met hun pa­ro­chies en pas­to­rale teams

Missen, doop en uit­vaart

De zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de pries­ters vindt in de besloten­heid plaats en zon­der koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die door­de­weeks wor­den gehou­den gel­den de eer­der af­ge­kon­digde, strikte maat­regelen met de volgende toevoe­ging: de pastoor beslist naar omstan­dig­he­den en in overeenstem­ming met de over­heids­maat­re­ge­len of de door­de­weekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij reke­ning te hou­den met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richt­lij­nen van de over­heid wor­den gevolgd. Van de aanwe­zige gelo­vi­gen wordt gevraagd 1½ meter afstand van elkaar te hou­den ook als men naar voren komt voor de H. Communie of per­soon­lijke zegen en niet te komen wanneer men verkou­den is.

Hetzelfde geldt voor doop­vie­ringen en uit­vaar­ten die sober en kleinschalig moeten wor­den gehou­den en in overeenstem­ming moeten zijn met de nadere richt­lij­nen van het eigen bisdom. In geval van uit­vaar­ten dienen deze ook in overeenstem­ming te zijn met de richt­lij­nen van de uit­vaartbranche zoals met betrek­king tot het maximum aantal aanwe­zige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar moge­lijk open en toe­gan­ke­lijk om te bid­den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te hou­den tot andere kerk­gan­gers en indien men verkou­den is, niet te komen maar thuis te bid­den.

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose