link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Decreet zondagsplicht

gepubliceerd: maandag, 16 maart 2020

Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.

Broe­ders en zusters,

Afgelopen vrij­dag zijn door de Neder­landse bis­schop­pen aan­ge­scherpte maat­regelen en richt­lij­nen af­ge­kon­digd voor de weekend­vie­ringen als mede de toedie­ning van de sacra­menten. Velen van u hebben op deze korte termijn aanpas­singen gemaakt in de pa­ro­chies en kerken en gezocht naar multi-mediale wegen om pa­ro­chi­anen te bereiken en op afstand mee te laten vieren. Namens de bis­schop dank ik u voor uw inzet en be­trok­ken­heid hierin.

Helaas hebben niet alle pries­ters de maat­regelen van de bis­schop­pen opge­volgd. Met deze mail wil ik u namens de bis­schop laten weten dat deze maat­regel niet geldt als een advies maar als een ver­plich­ting. Ook als het min­der dan 100 pa­ro­chi­anen betreft.

Ondertussen is ook het decreet digi­taal be­schik­baar waarin de bis­schop de gelo­vi­gen ontheft van de zon­dagsplicht én daar­naast de ver­plich­ting oplegt aan de pas­to­rale krachten om aan de maat­regelen en richt­lij­nen van de bis­schop­pen te voldoen. U treft het in de bijlage aan.

Indien eventuele ver­dere maat­regelen door de bis­schop of door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wor­den geno­men, zullen wij zo spoe­dig moge­lijk met u com­mu­ni­ce­ren. Laten wij, ondanks deze moei­lijke maat­regelen, in deze tijd bij­zon­der met elkaar verbon­den blijven in gebed.

Namens de bis­schop,

Mgr. drs. T.M.C Lamers
vica­ris-generaal

Decreet

GERARDUS JOHANNES NICOLAAS DE KORTE
DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL
BISSCHOP VAN ’s-HERTOGENBOSCH

Over­we­gende

  • Dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbrei­ding van het Covid-19 virus (‘corona­vi­rus’)
  • Dat daartoe door de Neder­landse over­heid verre­gaande maat­regelen zijn af­ge­kon­digd
  • Dat daartoe de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie richt­lij­nen heeft uit­ge­vaar­digd
  • Dat de maat­regelen en richt­lij­nen kunnen lei­den tot twijfels en gewetens­pro­ble­men bij de gelo­vi­gen en de clerici, met name ten aanzien van de Zondagsplicht

Gelet

  • op de bepa­lin­gen van het ker­ke­lijk recht, met name op canon 87 en de canones 1246 - 1248 van de Codex luris Canonici

Besluit

  1. Dat de eucha­ris­tie nog steeds wordt gevierd in gebeds­hui­zen, zoals vast­ge­steld door elke pa­ro­chie, reke­ning hou­dend met de maat­regelen die zijn gegeven in de bin­dende richt­lij­nen van de Neder­landse bis­schop­pen van 13 maart 2020 inhou­dende dat alle open­ba­re publieke vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen niet zijn geoorloofd.
  2. Dat dispen­sa­tie wordt verleend aan alle katho­lie­ke gelo­vi­gen van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch, evenals aan degenen die zich op het grond­ge­bied daar­van bevin­den, van de zon­dagse eucha­ris­tie en verplichte feest­da­gen, zoals vast­ge­legd in canon 1247 CIC, gedurende de tijd dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie duurt en zelfs voor ver­dere periodes waarin de situatie voortduurt, waardoor alle gelo­vi­gen vrij zijn om de missen via de media te volgen dan wel de nodige tijd aan het gebed te wij­den, per­soon­lijk of in het gezin
  3. Dat alle pries­ters werk­zaam in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch verplicht zijn om te voldoen aan de Maat­regelen van 28 februari 2020 en de aan­ge­scherpte maat­regelen en richt­lij­nen van 13 maart 2020 van de bis­schop­pen van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, die vandaag zijn ge­pu­bli­ceerd en die we aan dit besluit hechten. Alsmede die welke in dit kader nog ge­pu­bli­ceerd zullen wor­den.

Dit besluit wordt ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch en digi­taal toegezon­den aan het pas­to­rale kader van de pa­ro­chies en aan de kloosters en abdijen en wordt gedepo­neerd in het archief van het bisdom.

Gegeven te ’s-Hertogen­bosch, op 13 maart 2020.

Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose