link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart Hakendover

Maandag 13 april - 11.00 uur - Hakendover, BelgiŽ

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020
foto: www.pp-h.be
Bedevaart Hakendover

Broe­der­schap De Meierij, geves­tigd te Schijndel, or­ga­ni­seert jaar­lijks op Tweede Paas­dag de bede­vaart naar Hakendover. Indien men zich tij­dig aanmeldt en er voldoende belang­stel­ling is zal ver­voer per tou­ringcar wor­den gere­geld.

Voor wat betreft de kosten voor dit jaar reke­ning te hou­den met een bedrag groot € 15. Vanaf Veghel (’s morgens rond 6.30) zijn er een aantal opstap­plaatsen om zo zo efficiënt en vrien­de­lijk moge­lijk te reizen. ’s Avonds tegen 20.00 uur is de bus, bij normale omstan­dig­he­den, weer terug in Veghel.

Paar­den­pro­ces­sie

In Hakendover (bij Tienen, tussen Maastricht en Brussel) trekt op paasmaan­dag de jaar­lijkse paar­den­pro­ces­sie uit. Met door­gaans meer dan 15.000 bezoekers voor dit eve­ne­ment, ziet het Vlaams-Brabantse dorp zijn bevol­king van 1.500 inwoners eenmaal per jaar verveel­vou­digd.

De pro­ces­sie­dag in Hakendover begint om 11.00 uur met een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring. Meteen daarna trekt de pro­ces­sie uit, met als hoogte­punt de spectaculaire paar­dengalop met hon­der­den ruiters op de Tiense berg. Tenslotte volgt de ze­ge­ning van de bedevaar­ders, de paar­den en de veldgewassen.

Oorsprong

De oorsprong van deze pro­ces­sie gaat terug op de jaar­lijkse her­den­king van de stich­ting van de plaat­se­lijke kerk. Die is toegewijd aan de God­de­lijke Zaligmaker. Met een levend retabel wordt in de pro­ces­sie de stich­tingslegende uitge­beeld. Volgens die legende zou de kerk van Hakendover in 690 opge­trok­ken zijn op ini­tia­tief van drie vrome maag­den.

Speciale aanbeveling

Kape­laan Harold van Overbeek, gees­te­lijk lei­der van Broe­der­schap De Meierij, beveelt deze bede­vaart van harte bij u aan.

In­for­ma­tie en aanmel­den

Aanmel­den of eventueel inwinnen van in­for­ma­tie kan bij de broe­der­schap:

tele­foon: 073-5493248
e-mail: bede­vaart.hakendover@gmail.com
brief­post: Broe­der­schap de Meierij
J. Verhoeven
Lieseindse­straat 20
5482 ZH  Schijndel
web­si­te: www.pp-h.be

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose