link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Projecten Vastenactie 2020

gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020

Ook dit jaar steunt onze pa­ro­chie weer enkele mooie projecten. Meer in­for­ma­tie over de projecten en de andere kunt u lezen in de Vas­ten­ac­tiefol­der.

1. Uitbrei­ding school in Ogembo (Kenia).

De oud-Heus­dense pastoor Tonnie van Steen was de grote inspi­ra­tor voor de M.O.V.-groep, die reeds vele jaren een scholen­pro­ject in de Keniaanse stad Ogembo onder­steunt dat ver­zorgd wordt door de Indonesische ‘PRR (Puteri Reinha Rosario) sisters’. Dankzij de finan­ciële bijdragen van de M.O.V.-groep en óók van Stich­ting ‘Een Aarde’ werd er in de afgelopen jaren in Ogembo een basis­school gebouwd. Met de verleende steun werd daarbij ook een water­voor­zie­ning ge­rea­li­seerd en onlangs werd er bij de school een keuken geopend. Het aantal aanmel­dingen voor de school is in de laatste periode zo fors gestegen, dat de school niet meer kan voldoen aan de vraag naar onder­wijs. De zusters vragen daarom om een finan­ciële onder­steu­ning om de uitbrei­ding van de school moge­lijk te maken.

2. Lesma­te­ri­aal basisedu­ca­tie vol­was­se­nen in Misuku (Malawi)

De stich­ting ‘Misuku-Malawi’ zet zich vanuit Neder­land al jaren in voor het Afrikaanse land Malawi, één van de armste lan­den ter wereld. Het inkomen per hoofd is slechts 1,13 dollar per dag. In het dorpje Misuku heeft de stich­ting reeds klaslokalen aan­ge­bouwd bij een middel­ba­re school en deze ook ingericht. Daarbij zijn er op dit school­ge­bouw zonnepanelen geplaatst om in elektrici­teit te kunnen voor­zien. Ver­vol­gens is er een hostel gebouwd waar meisjes die ver van school wonen de door­de­weekse dagen mogen over­nach­ten. Vanuit de Vastenaktie hebben wij enkele jaren gele­den ook onze bijdrage geleverd in de reali­sa­tie van toiletblokken die gebruikt wor­den door het hostel en de school zelf. De stich­ting doet dit jaar wederom op ons een beroep om een finan­ciële bijdrage: ditmaal voor vol­was­se­nenedu­ca­tie in de avond-uren.

3. Renovatie eet­ka­mer en aanschaf wasdro­ger (beide in Roemenië)

Reeds enkele jaren onder­steunt de Vastenaktie de stich­ting “Caritas Catholica Oradea” in Noordwest Roemenië. Deze stich­ting zet zich op sociaal gebied veelzij­dig in. Zo ook voor mensen die medische zorg hard nodig hebben. In 1995 werd in de stad Oradea het bejaar­den- en ver­pleeg­huis Sint Martinus geopend. Momenteel telt dit huis 36 bewoners, waar­van de meesten intensieve verple­ging nodig hebben. De eet­ka­mer in dit huis heeft een be­lang­rijke sociale functie. Maar door het intensieve gebruik is momenteel renovatie hard nodig. Daar­naast zit men in het ver­pleeg­huis Sint Antonius in de stad Marghita verlegen om een wasdro­ger. Omdat bewoners en bed­den­goed regel­ma­tig verschoond moeten wor­den, wor­den de wasmachines intensief gebruikt. Om ver­vol­gens de vele was goed te kunnen laten drogen is een wasdro­ger onontbeer­lijk.

Vas­ten­ac­tie-fol­der

Voor meer in­for­ma­tie, zie de Vas­ten­ac­tie-fol­der. Doet u mee?


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose