link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opbrengst Vastenactie 2019

gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020

De M.O.V. groep van onze pa­ro­chie spreekt haar harte­lijke dank uit aan ieder die heeft bij­ge­dragen aan de Vas­ten­ac­tie in 2019! In totaal hebben wij maar liefst € 11.900,43 mogen ont­van­gen!

Dit bedrag kwam tot stand door de volgende giften:

€ 10.038,63 pa­ro­chi­anen
€ 500,00 Caritas Someren
€ 1.045,00 Vasten­maal­tijd
€ 316,80 M.O.V.-vie­ring met het Afrika Enga­koor

Projecten

Met deze opbrengst hebben wij de volgende projecten kunnen onder­steunen:

  • In Zambia wer­den door de stich­ting JACANA waterpompen aan­ge­legd om families te voor­zien van schoon drink­wa­ter.
  • Pastoor André Heijli­gers in Brazilië mocht rekenen op een mooi geld­be­drag voor de aanschaf van zonnepanelen op de zaaltjes die naast zijn kerk liggen en dienen als ont­moe­tings- en catechese­ruim­tes.
  • Even­eens hebben wij in Brazilië een bijdrage kunnen leveren aan het project van de fraters van Tilburg waar­mee studiebeurzen wer­den bekos­tigd voor ge­zin­nen die het niet kunnen betalen.
  • In Kenia hebben wij een project onder­steund van de zusters Puteri Reinha Rosario om kin­de­ren een kans te geven om met een studiebeurs ver­der te stu­de­ren.
  • In Roemenië wer­den tenslotte twee projecten onder­steund.
    • Het ene bedrag was voor een elektrische kookplaat in de gaarkeuken van de stad Oradea waar­mee 160 maaltij­den per dag kunnen wor­den bereid.
    • De andere bijdrage is gebruikt om hulp­mid­de­len -zoals muurbeugels en antislipmatten- aan te schaffen om het bejaar­denhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Bedankt!

Namens de pastores en alle leden van de M.O.V.-werk­groep van de Fran­cis­cus­paro­chie willen wij u allen harte­lijk dank zeggen voor uw bijdrage en onder­steu­ning!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose